Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

40 år av arbetarskyddstillsyn: Effektivitet rättfärdigar verksamheten

14.10.2013 10.13
Nyhet N5-63245

"Arbetarskyddstillsynen och övrig myndighetsverksamhet som använder offentliga medel rättfärdigas i stor utsträckning genom sin effektivitet. Därför är förvaltningens uppgift att utveckla metoder för att bevisa detta", säger konsultativa tjänstemannen Tarja Nupponen.

Utvecklingen av samhälleliga fenomen är normalt inte ett resultat av en eller ens ett antal faktorer.  Ett bra exempel är medborgarnas hälsobeteende. Förändringar i dessa påverkas bland annat av lagstiftning, beskattning, produktpriser, upplysning och mode. Mångfalden av orsaker gäller även för arbetarskyddet.

"Det finns flera intervenerande faktorer från skiftningar av den ekonomiska situationen till ändringar i teknik och attityder. Allmänt är det svårt att mäta effekten av tillsyn på utvecklingen av arbetsförhållandena. Åtgärder som riktats mot problem har dock tydligt gett goda resultat", konstaterar Nupponen.

Arbetarskyddsförvaltningen, som firar jämna år, grundades som ett centralt ämbetsverk år 1973. Efter nedläggningen av detta flyttades förvaltningen först till arbetsministeriet och därifrån till social- och hälsovårdsministeriet. Arbetarskyddsdistrikten å sin sida blev regionförvaltningsverkens ansvarsområden i samband med reformen år 2010. 

Vera till hjälp

Trots att det är svårt att bedöma effektiviteten anser Nupponen att det behövs. Det blir också snart lättare.

"Arbetarskyddets nya informationssystem för tillsynen Vera öppnar många möjligheter för oss. Det införs i full skala år 2015."

Vera förenar och förenhetligar anskaffning och lagring av data från hela landet. Det underlättar uppföljningen och ger möjlighet att söka information och rapporter på flertalet olika sätt och genom en kombination av variabler. Nupponen tror att Vera kommer att förändra hela arbetarskyddstillsynens sätt att arbeta, dock under en förutsättning.

"Systemet möjliggör att få information men vi måste ännu lära oss att analysera den."

Utbildning, som arbetarskyddsförvaltningen i denna stund håller på att reformera, gör det lättare att utnyttja informationen. I studierna ingår i framtiden även en bedömning av effektiviteten och användning av de verktyg som tagits fram till hjälp för detta.

Bekämpning av arbetsoförmåga och grå ekonomi

I enlighet med regeringsprogrammet är arbetarskyddets tyngdpunkter under denna period förlängda arbetskarriärer och bekämpning av grå ekonomin. Genom att tillse att arbetslivets spelregler följs ingriper man i den grå ekonomin. Förlängda arbetskarriärer å sin sida kräver uppmärksamhet för att minska antalet faktorer som orsakar arbetsoförmåga.

"Bakom förtida pensionering finns särskilt psykiska problem och sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Det är möjligt att ingripa i deras bakomliggande orsaker genom tillsyn", säger Nupponen.

Det är lättare att mäta fysisk belastning än psykisk, eftersom den senare alltid har samband med en individs subjektiva upplevelse. Därför har arbetarskyddsförvaltningen utfärdat egna tillsynsanvisningar om psykosocial belastning. Förhoppningen är att dessa ska gestalta saken som är förknippad med många slags, även omotiverade förväntningar.

Till rätt objekt

En arbetarskyddsinspektion kan företas på initiativ av såväl myndigheterna som kunden. i fjol gjordes ca 23 000 inspektioner. När antalet tillsynsobjekt är mer än tiofaldigt anser Nupponen det viktigt att hitta de mest problematiska branscherna och arbetsplatserna.

"De myndighetsinitierade inspektionerna ska riktas dit där arbetsförhållandena är dåliga. Det är viktigt att hitta de problematiska arbetsplatserna eftersom det även inom branscherna finns stora skillnader. Inom ansvarsområdena för arbetarskyddet görs därför vid sidan om de riksomfattande tyngdpunkterna även egna val enligt näringsstruktur och tillsynsobservationer."

Nupponen förväntar sig inte att arbetarskyddstillsynen i en nära framtid kommer att stöta på helt nya och överraskande utmaningar. Hon skulle vara beredd att repetera gamla saker.

"Ibland är det bra att betona grundläggande saker: att samverkan, arbetarskyddsorganisationen och företagshälsovården på arbetsplatsen är i ordning och lönerna betalas korrekt. Det underlättar att komma ihåg hur viktigt det är att ha kontroll över säkerheten på arbetsplatserna."

Paula Mannonen