Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Ansökningen om anslag för hälsofrämjande för år 2010 inleds

11.5.2009 6.44
Nyhet N5-56135

Social- och hälsovårdsministeriet ledigförklarar det behovsprövade anslaget för hälsofrämjande verksamhet för år 2010. Ministeriet kan av anslaget bevilja statsunderstöd till organisationer, kommuner och andra aktörer. Det är också möjligt att göra avtal med institutioner inom statsförvaltningen om hälsofrämjande projekt.

Projektförslagen ska inlämnas senast i juni. Ministeriet fastställer dispositionsplanen för projektanslagen i januari 2010 då statens budget har godkänts. Tyngdpunkterna i dispositionsplanen varierar årligen.

Projekten ska ha anknytning till folkhälsoprogrammet Hälsa 2015, politikprogrammet för hälso-främjande, alkoholprogrammet, programmet för att minska skillnaderna i hälsa, statsrådets principbeslut om hälsofrämjande motion och kost eller för att genomföra andra nationella hälsofrämjande program.

Viktiga ämnesområden man vill stöda är att förebygga och minska tobaksrökning och missbruk av rusmedel, öka hälsomotion och hälsosamma matvanor och förebygga fetma, främja sexuell hälsa, samt minska olyckor i hemmet och under fritiden. Tyngdpunkter inom olika åldersgrupper är att främja barn och ungas hälsa samt förbättra den äldre befolkningens funktionsförmåga. Stora projekt som är gemensamma för flera aktörer har företräde. Under år 2010 stöds speciellt hälsofrämjande åtgärder i yrkesskolorna.

Institutet för hälsa och välfärd tar emot och evaluerar projektförslagen för år 2010. Projektförslagen ska skickas till Institutet för hälsa och välfärd senast den 15.6.2009.

webbnyheter