Åtgärdsprogram: Konst och kultur ökar välfärden

28.1.2010 9.00
Nyhet N5-54971

Social- och hälsovårdsministeriet och undervisningsministeriet informerar

Åtgärdsprogrammet för att främja välfärdseffekterna av kultur 2010-2014 har färdigställts. Programmet lägger fram totalt 18 åtgärdsförslag som skall främja hälsa och välfärd genom konst och kultur. Programmet överräcktes på torsdagen till omsorgsminister Paula Risikko och statssekreterare Marcus Rantala.

De tre fokusområdena för programmet är kulturell delaktighet och social gemenskap i vardagliga funktioner och miljöer, konst och kultur i social- och hälsovården och bättre hälsa i arbetslivet med hjälp av konst och kultur. Programmet har beretts av PD Hanna-Liisa Liikanen på uppdrag av kultur- och idrottsminister Stefan Wallin. Liikanen assisteras av en bredbasig expertgrupp. Projektet är en del av Politikprogrammet för hälsofrämjande.

I åtgärdsprogrammet föreslår man att välfärdseffekterna av konst och kultur tydligare borde tas fram på alla utbildningsstadier. Det borde finnas mera konstämnen i den grundläggande utbildningens timfördelning och i den grundläggande yrkesutbildningens examensgrunder.

I programmet föreslås också att man aktivt borde försöka hitta gemensamma verksamhets- och mötesplatser för kommuninvånare. Möjligheterna att använda offentliga byggnader efter arbetstid borde förbättras och offentliga utrymmen planeras så att de kan tas i mera mångsidigt bruk.

"Förutom att kulturen har en direkt inverkan på samhällets utveckling så har den också ekonomiska och sociala effekter som inverkar på en ökad välfärd. Förra året hade undervisningsministeriet för första gången tillgång till anslag för projekt som främjar välfärdseffekter av kultur. I år fördubblas anslagen", sade statssekreterare Marcus Rantala vid publiceringstillfället.

Enligt omsorgsminister Paula Risikko finns det en enorm efterfrågan på konst och kultur inom social- och hälsovården. "Det finns till exempel orsak att utveckla arbetet inom äldreomsorgen och barnskyddet. Det finns gott om exempel och forskningsresultat som visar att kultur har en helande kraft och en direkt hälsofrämjande effekt", konstaterade ministern och lovade att föra vidare förslag som ligger inom hennes ansvarsområde.

Enligt programmet skall välfärdseffekterna av kultur i fortsättningen bättre beaktas i ministeriernas strategier samt i kommande lagstiftningsreformer. Man avser särskilt en reform av lagstiftningen inom social- och hälsovården under våren 2010 som social- och hälsovårdsministeriet bereder.

Ministerierna som ansvarar för programmet samt övriga aktörer behöver ett samarbetsorgan som övervakar att välfärdseffekterna av kultur beaktas vid verksamheten inom olika förvaltningsområden. Man föreslår att det vid Institutet för hälsa och välfärd tillsätts en enhet som ansvarar för forskning, utveckling och koordinering av kulturens inverkan på hälsa och välfärd.

Undervisningsministeriet borde öka anslagen för verksamhet som främjar kulturens välfärdseffekter. Också de andra ministerierna samt Penningautomatföreningen (RAY) borde styra stöd till projekt som främjar välfärd genom konst och kultur.

En mellanrapport av åtgärdsprogrammets uppföljning skall göras under 2012 och den slutgiltiga uppföljningsrapporten skall vara färdig före utgången av 2015.

För mer information

kulturråd Mervi Tiensuu-Nylund, UVM, tfn (09) 160 77266
programdirektör Maija Perho, SHM, tfn (09) 160 72409

webbnyheter