Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Att förebygga olycksfall under fritid lönar sig även på arbetsplatserna

26.8.2013 10.37
Nyhet N5-62955

"Olycksfall i hemmet och under fritiden orsakar på vissa arbetsplatser till och med fyra gånger fler sjukskrivningar än olycksfall i arbetet. Därför lönar det sig att på arbetsplatser bredda säkerhetsperspektivet över arbetstidsgränserna", säger konsultativa tjänstemannen Merja Söderholm.

Årligen inträffar i Finland över en miljon olyckor som orsakar en fysisk skada. Dessa leder till över 400 000 läkarbesök, tiotusentals dagar med sjukhusvård och cirka 2 800 dödsfall.

Åtta av tio skador inträffar på fritiden. Även om man har lyckats få ned antalet skador i arbetet och i trafiken påtagligt är antalet olycksfall i hemmet och under fritiden nästan dubbelt jämfört med 1980-talet.

"Ökad alkoholkonsumtion och åldrande befolkning", förklarar Söderholm som centrala orsaker till ökningen. Även en tredje faktor verkar i bakgrunden.

"Samma organisatoriska eller ekonomiska satsningar för att förebygga olycksfall under fritiden som för att förbättra säkerheten i trafiken och på arbetsplatserna har inte gjorts. Det skulle behövas mer synlighet och resurser".

De berömda sista orden

Vi påminns årligen om nödvändigheten av att förebygga olyckor under en fredag den 13. I år riktar sig Olycksfallsdagen särskilt till arbetsplatser och den firas i september med temat 'Tänk efter före - annars kan det bli dina sista ord'.  Vem som helst kan hitta på och dela med sig slagfärdiga sista ord på Facebook eller på vykorten på webbplatsen olycksfallsdagen.fi.

Olycksfallsdagen

Olycksfallsdagen fungerar som ett informationsinslag där flera ministerier, ämbetsverk, institutioner och organisationer deltar. För att dagen ska framskrida på bred front hoppas Söderholm på att allt fler arbetssamfund ska göra förebyggandet av olycksfall under fritiden till en normal del av säkerhetsverksamheten.

"Det väsentliga är att hålla framme säkerhetsfrågor genom olika metoder. På arbetsplatsen kan man till exempel ordna en servicedag för cykeln, bjuda in den lokala skomakaren för att demonstrera sätt att hindra att man halkar eller erbjuda utbildning i första hjälpen. Reflexer, reflexvästar eller halkskydd kan delas ut till personalen och dyrare utrustning kan anskaffas för utlåning. Många kommer sig inte för att till exempel köpa en säkerhetssele trots att man klättrar upp på hemmets eller stugans tak för att ta bort löv eller snö."

Söderholm anser att det är bra att samla in säkerhetsidéer som hänför sig till fritiden från personalen. På försöksarbetsplatser har man gjort så med goda resultat. Mottagandet i övrigt har också varit positivt, vilket hjälper till att skingra den tvekan som ibland förknippas med detta.

"Det är viktigt att förstå att konsekvenserna av olika olyckor avspeglar sig mellan jobbet och hemmet och tvärtom, och att förebygga gagnar oss alla. Lyckligtvis har vi redan arbetsplatser där man har förstått detta tämligen väl och tagit itu med det. Ett omfattande säkerhetsarbete främjar de anställdas välbefinnande och förbättrar därmed produktiviteten."

Lätta och svåra saker

Knappast någon tar illa vid sig om man får en reflex av arbetsplatsen när höstmörkret börjar. Behandlingen av några saker med anknytning till vissa olyckor på fritiden kan dock vara känsligare. Redan en motionsdag på arbetsplatsen kan röra upp känslor, om ett förslag om att till exempel pröva på en intressant extreme-gren överges för att det anses alltför riskabelt.

Det kanske allra mest utmanande ämnet är den risk för olycka som alkoholkonsumtionen utsätter för. Det lönar sig att öka ibruktagandet av mini-intervention inom företagshälsovården eftersom man på det sättet kan minska antalet olyckor. Hos oss sker en tredjedel av alla olycksfall som leder till döden under påverkan av alkohol. Olycksfallsdödligheten i Finland är den fjärde högsta bland EU-länderna efter Litauen, Lettland och Estland, och den är två gånger högre än till exempel i Sverige. Söderholm tror att skillnaderna vid sidan om dryckesvanor där man dricker för att berusa sig även återspeglar en annorlunda mentalitet."Framför allt strävar inte manskulturen i lika hög grad efter säkerhet som till exempel i de övriga nordiska länderna, utan risktagande beundras."

Det bästa sättet att påverka alla riskfaktorerna bakom olyckor är enligt Söderholm att fokusera på dem, föra en gemensam diskussion och framför allt genom en långsiktig och mångsidig verksamhet.

"En god utveckling när det gäller minskningen av arbets- och trafikolyckor visar att det förebyggande arbetet fungerar och är kostnadseffektivt. På samma sätt kan vi även minska olycksfall i hemmet och under fritiden."

Paula Mannonen