Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Att privata ambulanstransporter stannar får inte äventyra patientsäkerheten

20.4.2010 12.20
Nyhet N5-54797

Enligt Sjuktransportförbundet i Finland stannar dess medlemsföretagare ambulanstransporterna onsdagen den 21 april kl. 12-13 som en protest mot utformningen av stadgandena om prehospital akutsjukvård i förslaget till ny hälso- och sjukvårdslag. Social- och hälsovårdsministeriet har förberett sig på situationen tillsammans med inrikesministeriet. SHM framhåller att det är av yttersta vikt, att fungerande prehospital akutsjukvård och brådskande sjuktransporter kan fås jämt.  

SHM har ombett nödcentralsverket att ge nödcentralerna anvisningar om hur beredskap ska upprätthållas under åsiktsyttringar samt regionförvaltningsmyndigheterna att försäkra, att kommunerna vidtar behövliga åtgärder för att bevara beredskapen för den prehospitala akutsjukvården. SHM har också varit i kontakt med ansvarsläkarna för den prehospitala akutsjukvården i sjukvårdsdistrikten, så att de lokalt ska kunna ge anvisningar hur man ska förfara i situationen. 

Räddningsverk och privata sjuktransportföretagare svarar i huvudsak för produktionen av tjänster för de brådskande sjuktransporter och den prehospitala akutsjukvård som Finlands kommuner ansvarar för. Det är speciellt inom stora kommuner som räddningsverket svarar för brådskande sjuktransporter och prehospital akutsjukvård, men också på landsbygden i Södra Finland. I Kajanaland är verksamheten landskapsbaserad. 

De privata sjuktransportföretagen finns i glesbygden. Företagens betydelse är central speciellt i Lappland och Norra Savolax samt på landsbygden i Södra Österbotten.

Ytterligare uppgifter

Medicinalråd Timo Keistinen, tfn 09 160 74116
Regeringssekreterare Anne Koskela, tfn 09 160 74340
Överläkare Tom Silfvast, tfn 050 4141 485

webbnyheter