Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Begränsningarna för att byta hemkommun slopas

14.6.2010 7.14
Nyhet N5-55161

"Det har inte heller tidigare varit förbjudet för personer i behov av långvarig vård att flytta till en annan kommun, men i praktiken har detta inte varit möjligt eftersom en kommun inte är ansvarig att ordna långvarig vård för personer från andra orter", säger regeringsrådet Anne Kumpula. Den föreslagna ändringen av socialvårdslagen berättigar människor att söka service även utanför sin hemkommun. Den ändring av lagen om hemkommun som föreslås ska för sin del ge invånare en möjlighet att byta den kommun där serviceenheten finns till sin hemkommun.

Begränsningsbestämmelsen i lagen om hemkommun hindrar en person som placerats utanför sin hemkommun att välja sin egentliga boendekommun till sin hemkommun. Bestämmelsen gäller bl.a. servicehus för personer med funktionsnedsättning, verksamhetsenheter inom specialomsorger om utvecklingsstörda och inom missbrukarvården, ålderdomshem och sjukhus.


"Nu föreslås det att lagen om hemkommun ska ändras så att en person kan, om han eller hon så vill, till sin nya hemkommun välja den kommun där han eller hon faktiskt bor. Det ska inte finnas något tvång att byta hemkommun", betonar Anne Kumpula.

Ursprungligen togs begränsningsbestämmelsen in i lagen om hemkommun för att hindra att de orter där serviceenheten ligger skulle bli ekonomiskt ansvariga för dem som bor där. Nu vill man lösa frågan så att den kommun som placerat en invånare på en institution eller annat serviceställe inom en annan kommuns område ska fortfarande svara för kostnaderna för vården eller servicen, även om invånaren skulle välja den sistnämnda kommunen till sin hemkommun.

Kommunerna bedömer servicebehovet tillsammans

Lagändringarna syftar till att förbättra möjligheterna även för personer som är i behov av eller som redan får långvarig institutionsvård, boendeservice eller familjevård att flytta till en annan kommun för att bosätta sig där.

Det har varit möjligt att flytta även tidigare, om kommunerna sinsemellan kommit överens om frågan. Hemkommunen har kunnat ge en betalningsförbindelse till en annan kommun om vårdplats ordnats där. Kommunerna har dock inte haft skyldighet att ordna tjänster för sina invånare inom en annan kommuns område.

Efter lagändringen ska kommunen i samarbete med personens hemkommun bedöma behovet av vård och service för den som vill flytta och ordna de tjänster som behövs. Den blivande hemkommunen ska besluta om vården och servicen för sökanden enligt samma kriterier som för dem som bor i kommunen.

Den som vill flytta ska besluta inom två veckor om han eller hon vill ta emot de tjänster som den andra kommunen erbjuder. Flyttningen ska ske inom tre månader. Enligt propositionen är personens hemkommun även i dessa fall skyldig att svara för kostnaderna för vården.

Närmare släktingar och bekanta

"Lagändringarna ska gälla personer som inte förmår att bo självständigt utan behöver hjälp och stöd för sina vardagsrutiner. Ändringarna syftar till att säkerställa för dem rörelsefrihet i landet och rätt att välja sin bostadsort och hemkommun," säger Anne Kumpula.

"Alla hinder för val av hemkommun kan dock inte undanröjas med dessa lagändringar. Det kan inte bestämmas i en lag hur snart en kommun ska ordna en institutionsplats. Och inte heller att inflyttningskommunen ska erbjuda precis samma tjänster som personen fått i sin hemkommun."

Det finns flera skäl till att man vill byta hemkommun. Barnen kan vilja ha sina ålderstigna föräldrar närmare sin egen bostadsort för att man ska bättre kunna hålla kontakt med och delta i vården av dem. Några kan vilja flytta till sin tidigare hemkommun där de har släktingar och bekanta.

"Det finns sannolikt mest villighet att flytta från glesbygden till tillväxtcentra. Det är svårt att uppskatta antalet flyttningar. Efter det att lagen trätt i kraft kan det under ett par år förekomma mer villighet att byta hemkommun, men det är troligt att situationen jämnas ut i fortsättningen," säger Kumpula.

Utredningar som gäller flyttarnas servicebehov och kostnadsfördelningen mellan de berörda kommunerna medför extra arbete för kommunerna. Därför ska en person endast kunna ha en flyttningsprocess under planering i sänder.

Regeringen kommer att överlämna en proposition med förslag till ändring av lagen om hemkommun och socialvårdslagen i juni, och avsikten är att ändringarna träder i kraft från början av år 2011.

Merja Moilanen