Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Beredningen av en ny lag om hälso- och sjukvård framskrider genom förhandlingar med intressentgrupperna

16.4.2010 11.33
Nyhet N5-54798

Social- och hälsovårdsministeriet fortsätter med beredningen av en ny lag om hälso- och sjukvård genom att höra intressentgrupperna. En färdig regeringsproposition om lagen om hälso- och sjukvård finns inte ännu utan utkastet preciseras under förhandlingarna med intressentgrupperna.

Utkastet till en lag om hälso- och sjukvård baserar sig på arbetsgruppens förslag från sommaren 2008. Arbetsgruppens förslag var ut på en omfattande remiss under hösten 2008 och har preciserats utifrån denna.

Avsikten är att regeringens proposition med förslag till ny lag om hälso- och sjukvård ska överlämnas till riksdagen ännu under denna vår. Beredningen av hälso- och sjukvårdslagen har fortsatt genom omfattande förhandlingar med intressentgrupperna under våren. Intressentgrupperna har fått tillgång till utkastmaterial med anknytning till den nya lagen som diskuterats vid förhandlingarna. Utkastet till hälso- och sjukvårdslagen har också ändrats utifrån dessa höranden.

Lagen om hälso- och sjukvård förnyar hälso- och sjukvårdens innehåll 

Målet för lagreformen är bland annat patientorienterade och obrutna tjänster. Klienters valfrihet, patientsäkerhet, främjande av hälsa och välfärd samt kvalitet i och tillgången till tjänster är saker som lyfts fram i reformen. Klienten kan friare än tidigare välja sin hälsostation och hälsovårdscentral. Utbytet av patientuppgifter mellan hälso- och sjukvårdsenheterna skulle förbättras vilket skulle göra vårdkedjorna smidigare och förbättra patientsäkerheten.

Målet är även att öka det nära samarbetet och sänka skrankorna mellan primärvården och den specialiserade sjukvården. Klienten får tillgång till den specialiserade sjukvårdens mest typiska tjänster i närområdet vid hälsovårdscentralen på sin bostadsort. Den specialiserade sjukvårdens mest krävande tjänster ska koncentreras till färre enheter varvid kompetensen och patientsäkerheten förbättras.

Avsikten är att i lagen om hälso- och sjukvård stifta om hälso- och sjukvårdens innehåll och verksamhet. Bestämmelserna om ansvaret för att ordna hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvårdens servicestrukturer förblir oförändrade i folkhälsolagen och lagen om specialiserad sjukvård.

Webbnyheten är en översättning av den finskspråkiga webbnyheten från 16.4.2010.

Ytterligare uppgifter

Avdelningschef  Päivi Sillanaukee, tfn 09 160 73313
Regeringsråd Riitta-Maija Jouttimäki, tfn 09 160 73806
Medicianlråd Jukka Mattila, tfn 09 160 74194
Medicinalråd Timo Keistinen, tfn 09 160 74116

webbnyheter