De enhetliga grunderna för icke-brådskande vård har uppdaterats

4.1.2011 7.59
Nyhet N5-57030

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat på sin webbplats de uppdaterade grunderna för icke-brådskande vård. Ett helt nytt element är grunderna för remittering till fetmaoperation. Grunderna för fertilitetsbehandling har reviderats för att motsvara den nuvarande lagstiftningen.  

De första grunderna för icke-brådskande vård utarbetades år 2005 för behandling av 193 sjukdomar.  Sedermera har grunderna uppdaterats genom att både utarbeta nya kriterier och komplettera de tidigare grunderna. Målet har varit att utarbeta grunder för ungefär 80 procent av den icke-brådskande vården.

Läkarna använder rekommendationerna då de beslutar om vård för en patient. Utöver rekommendationerna tar läkaren alltid i beaktande patientens livssituation och behovet av vård samt de risker och nyttor som anknyter till den planerade vården. Läkaren beslutar om vården i samförstånd med patienten.  Patienten har inte rätt att få vilken vård som helst som han eller hon skulle vilja få. En enskild läkare eller tandläkare kan av motiverade skäl avvika från anvisningarna. 

Sjukvårdsdistrikten och hälsovårdscentralerna bedömer och följer kontinuerligt upp hur rekommendationerna fungerar. Grunderna för vård korrigeras och utvecklas på basis av de erfarenheter man fått.

Grunderna finns att läsa på finska och svenska på SHM:s webbtjänst samt i Terveysportti. Grunderna för icke-brådskande vård på engelska håller också på att färdigställas.

Ytterligare uppgifter

Medicinalrådet Timo Keistinen, tfn 09 160 74116