Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Diskussionsmöte om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet arrangerades

16.4.2009 14.22
Nyhet N5-56265

Social- och hälsovårdsministeriet arrangerade ett diskussionsmöte om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet den 16 april. Representanter från 15 olika intressentgrupper, bland annat personalorganisationer, universitet och övriga centrala organisationer deltog i mötet.

En stor del av mötesdeltagarna påpekade att det är motiverat att samla uppgifterna inom läkemedelsförsörjningen till en och samma aktör. Det som väckte frågor var hur personalens ställning kan tryggas och dessutom ville deltagarna att effekterna av regeringens proposition skulle preciseras. Intressentgrupperna hade även en möjlighet att ge skriftliga utlåtanden

Sammanfattningen av utlåtandena blir klar nästa vecka och den skall behandlas i styrningsgruppen för projektet och kontaktgruppen för intressentgrupperna. Regeringen har för avsikt att ge propositionen om det nya läkemedelscentret till riksdagen i maj.

Till uppgifterna vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet hör tillstånds- och tillsynsärenden, framställning och förmedling av läkemedel.

Syftet med att samla uppgifterna inom läkemedelsområdet till en och samma aktör är att göra läkemedelsförsörjningen och läkemedelsvården tryggare, ändamålsenligare och lönsammare.

webbnyheter