Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Det sociala området och hälso- och sjukvården får en gemensam etisk delegation

20.7.2009 6.18
Nyhet N5-50309
"Många etiska frågor inom det sociala området och hälso- och sjukvården är gemensamma. De lämpar sig väl att behandlas  i en gemensam delegation", säger Aira Pihlainen, generalsekreterare för Riksomfattande etiska delegationen inom hälso- och sjukvården, ETENE.  

"Skillnaden är att inom socialvården är perspektivet ofta bredare än inom hälso- och sjukvården. Inom hälso- och sjukvårdens etik är synvinkeln patientens bästa och god vård. Inom socialvården berör de etiska frågorna förutom individens situation dessutom ofta familjesituationen, boendet, arbetet och livskompetensen", jämför Pihlainen.

Till exempel inom barnskyddsärenden räcker det inte att man ser till barnets väl utan man måste granska hela familjens välbefinnande. I frågor som gäller uppehället beaktas familjens interna underhållsskyldigheter.  Inom hälso- och sjukvården ingår naturligtvis patientens egna och närstående i vården av patienten, men om patienten så önskar, berättar man inte om hans eller hennes angelägenheter ens för familjen.

ETENE har hittills endast behandlat etiska frågor som berör hälso- och sjukvården och patientens ställning. Förslag till lagändringar kommer att lämnas inom en nära framtid, enligt vilka ETENE:s verksamhet utvidgas till att gälla också klienter och verksamhetsformer inom socialvården.

Ändringarna kommer att gälla lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården och lagen om patientens ställning och rättigheter.

"Lagarnas värderingar stämmer överens. I båda lagarna betonas klientens och patientens väl, grundrättigheter, självbestämmande, människovärde, rättvisa, likvärdighet, gott bemötande, vård och service. Behandlingen av det sociala områdets och hälso- och sjukvårdsområdets etiska frågor passar väl i en gemensam delegation", konstaterar Pihlainen. 

Många etiska frågor är gemensamma

De etiska frågorna inom socialvården har inte varit okända för ETENE tidigare heller. De har kommit upp då man behandlat gemensamma ärenden för social- och hälsovården såsom vård av äldre personer, organiserandet av vård hemma eller på institution och medikalisering av vården. Många  principiella etiska frågor berör likaväl klienter inom socialvården som patienter inom hälso- och sjukvården.

Helt nya ärenden för delegationen gäller etiska frågor om utkomststödet, underhållstödet, klientavgifter, de sociala förmånerna och sociala krediter. Likaså etiska frågor som berör barnskyddet.

"Vilka socialvårdsfrågor som upptas till behandling beror på i vilka ärenden delegationen kontaktas eller begärs utlåtanden om eller vilka ärenden delegationens medlemmar lyfter fram. Ett viktigt ärende är att delta i reformen av lagstiftningen om socialvården", berättar Aira Pihlainen.

De etiska frågorna om hälso- och sjukvården har kommit till ETENE:s behandling på flera olika sätt. Social- och hälsovårdsministeriets avdelningar har begärt ställningstaganden som motivation till lagar. Personalen inom hälso- och sjukvården har begärt rekommendationer med tanke på praktiska förfaringssätt. Till exempel Duodecim har begärt ställningstaganden om god medicinsk praxis-rekommendationerna.

"Jag tycker det är bra att man begär ställningstaganden av oss innan man börjar bereda lagar. Då lagen redan är färdig är det svårt att mera ingripa i den ur etisk synvinkel", konstaterar Pihlainen. Medborgarnas kontakter gäller ofta dåligt bemötande. Om det vid kontakterna kommer fram en fråga som är av principiell betydelse, kan den föras till behandling i delegationen.

Den nya förordningen fastslår uppgifterna

I statsrådets förordning om ETENE stadgas om delegationens uppgifter och verksamhet. Det utvidgade ETENE  kommer att vara den riksomfattande etiska delegationen inom det sociala området och hälso- och sjukvården.

Även om verksamhetsfältet blir större ökar inte medlemsantalet. Till delegationen hör förutom ordförande och viceordförande 18 medlemmar med respektive suppleanter. Den nuvarande delegationens fyraårsperiod tar slut i nästa år. För slutet av perioden kompletteras delegationen undantagsvis med två tilläggsmedlemmar, som är insatta i etiska frågor som berör socialvården.

I den nuvarande delegationen sitter redan från förut experter på socialgerontologi och samhällsforskning samt en representant för dem som använder socialvårdstjänster. Sakkunskapen inom socialvården tryggas alltså.

"Som bäst behandlar ETENE etiska problem i samband med vård av patienter med psykiska störningar samt skydds- och begränsningsåtgärder i självbestämmanderätten för mentalvårdspatienter, personer med funktionsnedsättningar och dementa personer. Båda frågorna är gemensamma för social- och hälso- och sjukvården", konstaterar Pihlainen.   

Merja Moilanen

Översättning Gun-Britt Husberg