Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Information om fattigdom och social utestängning lyfts fram under EU:s temaår

8.2.2010 14.03
Nyhet N5-53968
Under EU:s temaår 2010 för bekämpning av fattigdom och social utestängning ökas människors medvetenhet om fattigdom, personer som lever i fattigdom och är socialt utestängda. "Globalt sett finns det få fattiga i Europa och ur ett europeiskt perspektiv är andelen fattiga av befolkningen relativt liten i Finland och de nordiska länderna. Ändå återstår mycket arbete för oss för att nå temaårets mål", säger socialrådet Aune Turpeinen. Hon är ordförande för Finlands nationella genomförandegrupp för temaåret vid social och hälsovårdsministeriet.

Målet är att öka medvetenheten om fattigdom och social utestängning genom evenemang och seminarier som ordnas runt om i landet. De riktar sig till alla medborgare. Institutet för hälsa och välfärd (THL) ansvarar för ordnandet av evenemangen och det praktiska genomförandet av temaåret.

EU har bidragit med en viss finansiering och dessutom stöds organiseringen nationellt. Temaåret har bland annat kritiserats för att fattigdom inte avlägsnas genom att ordna seminarier och skådespel. Aune Turpeinen håller med om att fattigdom inte kan avlägsnas inom loppet av ett år och inte heller genom att delta i seminarier. Vid seminarierna och evenemangen diskuterar man dock relationer mellan orsak och verkan som skapar fattigdom och social utestängning och hur man på olika sätt kunde ingripa mot dem. Verkningarna syns först på längre sikt.

Forskningsrön för användning

Forskare lyfter under året fram forskningsrön om fattigdom och social utestängning.

"Vi har mycket forskningsrön om fattiga. Man borde även kunna tillämpa forskningsrönen i praktiken. Att göra forskningsrönen kända är ett nytt steg här", säger Aune Turpeinen.

Institutet för hälsa och välfärd analyserar och undersöker under året vilka som är fattiga eller socialt utestängda. Fattigdom och utestängning undersöks enligt befolkningsgrupp, livssituation, inkomster, behov av utkomststöd och betalningsperiodens längd. Enligt användningen av utkomststöd är till exempel ensamstående män och barnfamiljer, särskilt ensamförsörjarfamiljer fattiga i Finland.

"Personer som insjuknat och blivit skadade i tidig ålder och vars huvudsakliga utkomst är folkpension har varaktigt små inkomster och befinner sig under fattigdomsgränsen. Garantipension förbättrar utkomsten för dessa människor när den träder i kraft", säger Turpeinen.

Att bli utestängd från grund- och yrkesutbildning och arbetslivet leder lätt till små inkomster. Ett barn som växer upp i en familj med långvariga ekonomiska svårigheter och andra svårigheter som hänför sig till dessa riskerar att utestängas från utbildning och därigenom också från arbetslivet.

"Fattigdom eller små inkomster är dock inte de enda faktorer som leder från arbetslivet till en ond cirkel av social utestängning. Flera undersökningar som utreder social utestängning poängterar hur stor betydelse det har att man bryr sig om barnen för att de ska klara sig i livet. Bristen på omsorg ökar också risken för att barn i välbeställda familjer senare hamnar i svårigheter", säger Turpeinen.

Ensamstående löper större risk att bli socialt utestängde och insjukna än de som lever i en parrelation. Att leva ensam kan också utgöra en fattigdomsrisk för en person med små inkomster eftersom han eller hon tvingas betala själv alla kostnader för boendet och hushållet.

Fungerande tjänster underlättar livet

När en låginkomsttagare blir sjuk eller har andra problem som påverkar hur man klarar av vardagen är han eller hon särskilt beroende av offentliga tjänster och sociala förmåner. Livet för en fattig person förbättras redan av att han eller hon får tillgång till nödvändiga tjänster och beviljade stöd i tid.

"Även om vi inte skulle fira ett särskilt temaår är avsikten att vårdgarantin inom hälso- och sjukvården och handläggningsgarantin för utkomststödet även fungerar i praktiken. Fungerande tjänster för låginkomsttagare eller personer som riskerar att utestängas socialt är mycket viktiga", säger Turpeinen.

Hon påminner om att bekämpningen av fattigdom och social utestängning är en sak för hela samhället, inte bara för dem som har ansvaret för social- och hälsofrågor. Under året betonas både det gemensamma ansvaret och människornas eget ansvar i bekämpningen av fattigdom och social utestängning.

"Människor kan också genom egna val bekämpa fattigdom eller förebygga att de blir fattiga. Exempelvis kan användning av alkohol och narkotika exponera för fattigdom på många sätt: följden kan vara att man förlorar jobbet och får hälso- och familjeproblem som avspeglar sig i den efterföljande generationen."

Den officiella invigningen i Finland av det europeiska temaåret för bekämpning av fattigdom och social utestängning ägde rum i snöslottet LumiLinna i Kemi den 18 februari. Mer information om temaårets evenemang finns på webbplatsen www.stopkoyhyys.fi .

Merja Moilanen

fokus
EU