Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Experter vill utveckla sjuktransporten och den prehospitala sjukvården

20.3.2009 8.25
Nyhet N5-56392

Styrgruppen föreslår att de prehospitala sjukvårdstjänsterna ska ordnas regionalt som en del av hälso- och sjukvården. Man ska utarbeta riksomfattande anvisningar beträffande principerna för hur servicenivån ska bestämmas samt definiera grund- och vårdnivån inom den prehospitala sjukvårdstjänsten. Det föreslår en styrgrupp som överlämnade sin slutrapport till social- och hälsovårdsministeriet fredagen den 20 mars.

Styrguppen förslår att lagen om privat hälso- och sjukvård ska ändras så att dess tillämpningsområde utvidgas att även gälla privata affärsidkares ambulanser. Styrgruppen vill också att tillämpningsområdet för patientskadelagen utvidgas så att personskador med anknytning till en felaktig riskbedömning om en hjälpbehövande persons hälsotillstånd i samband med nödcentralverksamheten och personskador i samband med första respons -verksamheten anses som patientskador som ska ersättas.   

Styrgruppen föreslår dessutom att social- och hälsovårdsministeriet inrättar en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett förslag till en totalreform av finansieringssystemet för den prehospitala sjukvårdstjänsten.

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte styrgruppen för utveckling av sjuktransport och prehospital sjukvård för perioden 15 februari 2007 - 31 december 2008. Efter det att styrgruppen hade tillsatts tillsattes en arbetsgrupp att bereda den nya hälso- och sjukvårdslag. Arbetsgruppen lade fram förslag om hur prehospital sjukvård ska ordnas och om dess innehåll som en del av hälso- och sjukvårdssystemet.

För mer information

Regeringsråd Anne Koskela, tfn (09) 160 74340