Handläggningstiderna vid besvärsnämnden för social trygghet kan förkortas

17.3.2010 13.31
Nyhet N5-54399
Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har sammanställt ett rejält åtgärdspaket med vars hjälp handläggningstiderna för överklaganden som sänts till besvärsnämnden för social trygghet kan förkortas. Klienter hos Folkpensionsanstalten (FPA) som hittills sökt ändring i beslut om förmåner får vänta på beslut av besvärsnämnden för social trygghet i genomsnitt i 16 månader. Den nya avdelningschefen för försäkringsavdelningen Outi Antila tror att handläggningstiderna under de följande åren kommer att understiga åtta månader.

Besvärsärenden är bekanta för vicehäradshövding Outi Antila. I början av februari lämnade hon besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och blev avdelningschef för försäkringsavdelningen vid social- och hälsovårdsministeriet.

Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och besvärsnämnden för social trygghet är två av fyra besvärsnämnder inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. De övriga två är besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och besvärsnämnden för olycksfallsärenden.

Handläggningstiden för besvär vid besvärsnämnden för arbetspensionsärenden är ungefär fyra månader. Enligt Antila är det inte möjligt att nå en handläggningstid som understiger tre månader eftersom flera personer deltar i handläggningen av besvär och processen tar sin tid.

Kunde besvärsnämnden för social trygghet ta lärdom av arbetssätten vid besvärsnämnden för arbetspensionsärenden?

"Situationen för besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och besvärsnämnden för social trygghet skiljer sig", betonar Antila. En bidragande orsak till anhopningen vid besvärsnämnden för social trygghet är att den regionala socialförsäkringsnämndens oavgjorda besvär överfördes som "grundplåt" till besvärsnämnden för social trygghet när nämnden inledde sin verksamhet i början av 2007.

Den andra skillnaden är att resurserna för besvärsnämnden för arbetspensionsärenden står i proportion till antalet beslut. Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden tar betalt av arbetspensionsanstalterna i förhållande till de lönesummor som dessa försäkrat för. När pensionsanstalternas lönesummor ökar, ökar även antalet besvär och samtidigt resurserna för besvärsnämnden att besluta om besvär. Besvärsnämnden för social trygghet saknar en sådan automatik.

"Anhopningarna vid besvärsnämnden för social trygghet kan endast avhjälpas genom mänsklig arbetskraft. Statens produktivitetsprogram till trots måste besvärsnämnden för social trygghet få fler anställda. För att få tillräckligt med arbetskraft måste man få tillräckligt med pengar", säger Outi Antila.

Social- och hälsovårdsministeriet föreslår mer resurser för att avhjälpa anhopningen och täcka kostnaderna för det ökade antalet besvär. När FPA:s uppgifter ökar, ökar även antalet besvär. Underhållsstöden och tolktjänsterna som överförts till FPA ökar för sin del antalet besvär.

Förutom extrapersonal ska även arbetsprocesserna vid besvärsnämnden för social trygghet ses över en gång till. Man ska undersöka om det går att förenkla beslutssammansättningar och påskynda handläggningen av ärenden genom ett elektroniskt ärendehanteringssystem och elektronisk tillgång till FPA:s beslut. Nuförtiden anländer besvär till stor del i pappersform och de måste överföras till det elektroniska systemet.

Försök att minska behovet av ändringssökande

Samtidigt som besvärsnämnden för social trygghet ökar sin beslutsförmåga överväger man även åtgärder för att minska antalet besvär som lämnas in till nämnden.

Social- och hälsovårdsministeriet ska utreda om det är möjligt att avhjälpa anhopningen genom att överföra besvärsärenden som gäller invalidpensioner enligt folkpensionslagen till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. Enligt uppskattningar kommer överföringen att minska antalet besvär som anländer till besvärsnämnden för social trygghet med 3 000 per år. Av dessa besvär var hälften anhängiga också i besvärsnämnden för arbetspensionsärenden varför handläggningen av besvären tillsammans skulle medföra synergifördelar.

I social- och hälsovårdsministeriets åtgärdspaket ingår en utvidgning av rättelseförfarandet när det gäller Folkpensionsanstaltens förslag. Detta beräknas minska antalet besvär med ungefär 800 fall per år.

Outi Antila anser att man med dessa åtgärder och extrapersonal åstadkommer resultat förhållandevis snabbt. Ett klarläggande av familje- och inkomstbegrepp med avseende på social trygghet som ingår i åtgärdspaketet skapar resultat först efter en längre tid. Det är också svårare att bedöma deras inverkan.

Av Folkpensionsanstaltens förmåner leder sjukdagpenning, invalidpensioner och bostadsbidrag till flest besvär. Sata-kommittén föreslog en förenkling av bostadsbidraget. Antila tror att också utvidgningen av FPA:s rättelseförfarande kan minska just besvär som gäller bostadsbidrag.

Ändring i 14 procent av beslut inlämnade till besvärsnämnden för social trygghet

FPA avgör 13 miljoner ärenden per år. Ändring söks i ungefär 22 000 beslut. Ungefär 14 procent av beslut som lämnas in till besvärsnämnden för social trygghet för avgörande ändras. Ändringsandelen är densamma i övriga besvärsnämnder, dvs. FPA:s beslut är för det mesta korrekta enligt lag.

Antila konstaterar att man alltid kan försöka motivera besluten på ett tydligare sätt för klienterna. FPA förklarar nog i dagens läge grunderna till beslutet för klienten, men ändringssökanden är inte alltid till freds med gällande lag. Flera ändringssökande anser till exempel att det verkliga läkararvodet som han eller hon betalar inte utgör grund för ersättning utan en av FPA fastställd taxa. Ändring i detta fall kan inte ens fås vid besvärsnämnden för social trygghet.

Merja Moilanen