Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Minister Risikko: Den nationella övervakningen av socialvården för med sig viktig information

23.6.2010 7.20
Nyhet N5-55281

Enligt omsorgsminister Paula Risikko har den nationella övervakningen av socialvården som inleddes 2010 redan visat sig vara ett mycket viktigt arbete och en viktig informationskälla.

"Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira har nyss utkommit med en utredning om situationen när det gäller dygnetruntservice för åldringar. Fast Valvira har ansvarat för den nationella övervakningen, koordineringen och utvecklingen av socialvården bara ett halvår, visar den gjorda utredningen att en nationell aktör verkligen behövs", säger minister Risikko. 

"Enligt preliminära resultat från Valviras utredning klarade sig privata dygnetrunt vårdenheter för åldringar bättre än offentliga. En orsak till detta kan vara att privata dygnetrunt vårdenheter för åldringar kontrolleras mer noggrant bland annat med licensförfarande i förhandskontroll."

"Fastän kontrollen inte i sig själv kan garantera kvaliteten i servicen är den en viktig del av kvalitetsledningen. Utredningen ger rikligt med tips om inriktningen på kontrollen och å andra sidan visar den att kontrollmetoderna ytterligare bör göras mångsidigare. Jag anser att det är mycket viktigt att både privata och offentliga enheter kontrolleras på ett enhetligt sätt och att man på bägge också tillämpar metoder för proaktiv övervakning", konstaterar minister Risikko.

"Arbete för att stärka lagstiftningen som gäller åldringar är på gång, men lagen räcker inte i sig själv för att säkerställa kvaliteten. Klart är att man vid sidan av lagstiftningen behöver vård- och kvalitetsrekommendationer, övervakning och ett kunnigt ledande samt framför allt tillräckligt med yrkeskunnig personal."

Enligt minister Risikko är även offentliggörande av information en effektiv del av utvecklingen av kvaliteten.

"Genomskinlighet då kvalitetsresultat offentliggörs effektiverar märkbart målsättningen att förbättra kvalitetsnivån. Tanken är att nästa år på nätet öppna en sida med en servicevåg, som för allmänheten erbjuder jämförelseuppgifter om kvaliteten på servicen vid olika enheter."

Enligt minister Risikko pågår det inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde många reformer som ska förbättra kvaliteten på servicen för åldringar.

"Långtidsvården förnyas och samtidigt arbetar man fram nya linjedragningar då det gäller de mångskiftande grunderna för fastställande av avgifter för serviceboende. Arbetsgruppen som dryftar reformen lämnar sitt förslag i september. I förslaget till hälso- och sjukvårdslag betonas åldringars rätt till tjänster som främjar hälsa och i Kaste-programmet pågår flera projekt som koncentreras på tjänster för åldringar."

"Dessutom ska man grunda ett forum, till vilket man bland annat kallar äldreråden, branschens organisationer, utbildare, forskare, finansiärer av utvecklingsarbete samt företrädare för serviceproducenter. Det är tänkt att forumet ska verka som stöd för utvecklingen av lagstiftningen samt dryfta hur man ska få till stånd mer med ett mer intensivt samarbete än nu. Forumets första möte har preliminärt planerats till augusti."

Ytterligare uppgifter

Konsultativ tjänsteman Päivi Voutilainen, tfn 09 160 74135

webbnyheter