Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Modeller för gott ledarskap

1.2.2012 7.36
Nyhet N5-59090

Utvecklingsnätverket för ledare som inleddes i januari samlar och sprider modeller för gott ledarskap för att användas på arbetsplatser.

"Målsättningen är ett öppet forum som sammanför alla parter som är intresserade av ledarskap. Vi har tidigare inte haft något sådant utan nätverken för ledare har varit osammanhängande och olika ismer, tekniker och aktörer har tävlat sinsemellan", säger överdirektör Raimo Ikonen som fungerar som ordförande för projektets styrgrupp.

Nätverket är avsett som ett praktiskt hjälpmedel för arbetssamfund. Förutom ledning och personal vill man ha sakkunskapen inom forsknings-, utbildnings- och tjänsteverksamhet med anknytning till ämnet samt arbetarskyddets och arbetsmarknadsorganisationernas sakkunskap.   

"Med hjälp av en bred deltagargrupp kan man erbjuda hjälp för så många olika situationer som möjligt." 

Nätverket fungerar både virtuellt och ansikte mot ansikte. På webbplatsen Johtamisverkosto.fi insamlar man information och modeller, och den informerar om evenemang och diskussioner förs på webbplatsen. Regionala möten i sin tur samlar konkret ihop aktörer för att begrunda god praxis.

Beroende av likställda

Arbetshälsoinstitutet ansvarar i praktiken för genomförandet av utvecklingsnätverket som berörs i regeringsprogrammet. Temadirektör Päivi Husman betonar att Arbetshälsoinstitutet inte arbetar ensamt.

"Vi sörjer för koordineringen av projektet men dess innehåll utformas på basis av deltagarnas behov och insats."

En arbetsform i form av ett nätverk lyckas endast då deltagarna anser sig få tillräcklig nytta av den. En central förutsättning är att själva saken upplevs som aktuell. När välbefinnande i arbetet och längden på arbetskarriärerna är framme tydligt i den offentliga diskussionen tror Husman på deltagarnas aktivitet.

"Vi uppmuntrar arbetsplatser att lyfta fram utmaningar och exempel med anknytning till ledarskap i praktiken, som vi sedan begrundar tillsammans. På det här sättet kan sakkunniga i vardagen få stöd av både likställda och forskningsorganisationer. Jag tror att en sådan här möjlighet väcker intresse", säger Husman.

Arbetshälsoinstitutet har sedan tidigare mycket erfarenhet av att utveckla såväl välbefinnandet i arbetet som ledarskapet. Trots att helheterna anknyter till varandra varnar Husman för alltför snabba slutsatser.

"Genom att följa offentligheten uppstår lätt en bild av att alla problem på arbetsplatserna beror på dåligt ledarskap.  Välbefinnande i arbetet är dock en sak som angår alla. Mycket beror på hur arbetskamraterna behandlar varandra och hur var och en leder sig själv. I stället för att söka efter skyldiga är tanken att få arbetstagare och chefer att utveckla lösningar tillsammans."

Stöd till kommuner

En uppgift för nätverket är att definiera kvalitetskriterier för gott offentligt ledarskap. Ikonen ser ett behov av dem särskilt i kommunerna.

"Det är svårt att leda kommuner när deras ekonomi är så pass kärv, enheterna är ofta små och framför allt social- och hälsovårdssektorn står inför stora utmaningar. Svårigheten syns i barometrar som mäter ledarskap. I dem får kommunerna ett sämre betyg än statsförvaltningen eller privata sektorn ", konstaterar Ikonen.

Enligt Ikonen har man under de senaste 20 - 30 åren i Finland överfört tekniker från företagsvärlden till den offentliga sektorn som är svåra att tillämpa och lämpar sig dåligt där. 

"I myndigheternas beslutsfattande ska man beakta demokrati, olika klienter, mänsklighet och hörande av medborgare, vilket gör beslutsfattandet och ledarskapet mer komplicerat än i företagen. Man ska beakta dessa särskilda drag i kriterierna för ledarskap."

Husman anser att servicestrukturreformen ytterligare ökar kommunernas behov av stöd för ledarskap och chefsarbete. De snabba pensionsavgångarna inom social- och hälsosektorn kräver samtidigt en förstärkning av kommunernas image.

"Betydligt mindre åldersklasser kommer att träda in i arbetslivet än de som lämnar det, och därmed kommer konkurrensen om kompetenta arbetstagare att öka. För att den offentliga sektorn ska kunna klara sig i konkurrensen måste den kunna locka unga, och det å sin sida kräver att man satsar på ledarskapet", påpekar Husman.

Att utveckla åldersrelaterat ledarskap ingår också i nätverkets uppgifter. Här är det inte bara fråga om att äldre arbetstagare ska orka i arbetet enligt Ikonen.

"Aldrig tidigare har vi haft så olika generationer på arbetsmarknaden som nu i fråga om deras värderingar och kunnande.  Att leda en pluralistisk organisation kräver många förhandlingar, inlärning och en ny attityd."

Smidigare tillvaratagande

Ledarskap har forskats mycket och det finns ett rikligt utbud av olika metoder och utbildning. Det nya nätverket har inte för avsikt att åstadkomma mer forskning utan försöker att bättre tillvarata det nuvarande kunnandet.

"Avsikten är att utifrån metoderna och modellerna samla ihop en verktygslåda som är lätt att hitta och ta i bruk.  Enbart information är inte tillräckligt utan det viktigaste är möjligheten att tillämpa den på den egna arbetsplatsen. Vi strävar efter användbarhet genom att uppriktigt ta med arbetsplatserna och utgå från de angelägenheter som framkommer där."

Redaktör: Paula Mannonen