Beredning av läkemedelspolitiken 2020 har inletts

25.1.2010 12.06
Nyhet N5-53877
Finlands läkemedelspolitik under de kommande åren bereds nu på ett nytt sätt: som en del av riktlinjerna för social- och hälsovårdspolitiken och i samarbete med aktörerna inom läkemedelsområdet.

"Detta är någonting nytt. Riktlinjerna för läkemedelspolitiken har tidigare dragits upp som tjänstemannaarbete vid sidan av servicesystemet", berättar konsultativa tjänstemannen Ulla Närhi från social- och hälsovårdsministeriet som ansvarar för läkemedelsområdet.

Hittills har dokumentet Läkemedelspolitiken 2010, som bereddes 2003, fungerat som "handbok" för läkemedelspolitiken. Prioriterade områden i dokumentet var bra regional tillgång till läkemedel, upprätthållande av läkemedelssäkerheten, ändamålsenlig användning av läkemedel och förvaltningssystemets genomskådlighet.

Ett viktigt mål var också att sörja för "att högre läkemedelskostnader inte medför sämre möjligheter för samhället och medborgarna att få så bra läkemedelsbehandling som möjligt".

Ulla Närhi konstaterar att man lyckats väl med att hålla läkemedelskostnaderna inom rimliga gränser. Utbyte av läkemedel och referensprissystem har medfört besparingar för såväl användarna som samhället.

Förvaltningen av läkemedelsförsörjningen har reformerats och kompetensen inom läkemedelsområdet har samlats i Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea). Finland har lyckats hålla läkemedelssäkerheten på en hög nivå.

"Användningen av läkemedel är enligt undersökningar inte alltid ändamålsenlig. Man borde söka nya metoder för att förbättra resultaten av läkemedelsbehandling", säger Närhi.

Tillgången till läkemedel är god i Finland

Den regionala tillgången till läkemedel har hittills hållit sig på en god nivå. Antalet apotekstillstånd har inte minskat i samband med till exempel kommunsammanslagningar. Det finns ca 850 apotek i Finland filialapoteken medräknade. Enligt uppgifter av Ulla Närhi har inte ett enda apotekstillstånd hittills saknat ansökare.

Social- och hälsovårdsministeriet bereder för närvarande ändringar av läkemedelslagen som syftar till att säkerställa en god regional tillgång till läkemedel också i fortsättningen.

I Finland har man inte övervägt att tillåta försäljning av egenvårdsläkemedel i affärer eller på stormarknader. Enligt Ulla Närhi förklaras beslutet av skäl som hänför sig till folkhälsa och läkemedelssäkerhet.

"Inget egenvårdsläkemedel är helt ofarligt, inte ens vanligt aspirin. Om läkemedel finns till salu på bensinstationer och affärer, finns det ingen kontroll alls över hur dessa används. Det är önskvärt att sakkunniga har hand om försäljningen av läkemedel och dessa kan då samtidigt ge anvisningar om hur läkemedlen används."

"Klienter kan dock köpa egenvårdsläkemedel från medicinskåp utan sakkunnig handledning men i problemsituationer kan klienten alltid kontakta apoteket som ansvarar för medicinskåpet", säger Närhi.

"Praxis i Europa varierar: i vissa länder säljs läkemedel i affärer medan vissa apotek säljer även mycket annat än läkemedel. I Finland vill man bevara apoteken som försäljningsställen för läkemedel och förmedlare av läkemedelsinformation."

Målet för läkemedelspolitiken är patientens välbefinnande

"Läkemedelspolitiken 2020 definierar och drar upp riktlinjerna för viktiga principer och mål för den nationella läkemedelspolitiken som en del av den nationella social- och hälsovårdspolitiken. Det viktigaste målet är patientens välbefinnande", säger Ulla Närhi.

"Särskild uppmärksamhet ska fästas vid säkerhet och ändamålsenlighet vid läkemedelsbehandling. Införandet av elektroniska recept är till god hjälp när man eftersträvar en rationell läkemedelsförsörjning. Likaså patientens intresse för genomförande av den egna vården, vilket måste stödjas."

För att kunna förmå läkemedelsrelaterad kompetens att bli en fastare del av social- och hälsovårdsservicesystemet ska frågor som hänför sig till läkemedelsförsörjning och läkemedel tas med i social- och hälsovårdsministeriets dokument Strategi 2020 som är under arbete. Styrarbetsgrupperna och de beredande arbetsgrupperna för Läkemedelspolitiken 2020 drar upp de läkemedelspolitiska riktlinjer som ska tas med i strategin. Arbetsgrupperna består av representanter från centrala intressentgrupper inom läkemedelsområdet såsom Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Folkpensionsanstalten, Institutet för hälsa och välfärd, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, fackorganisationer inom området, läkemedelsindustrin, forskningsinstitut och patientorganisationer.

Dokumentet Strategi 2020 som drar upp riktlinjerna för Finlands social- och hälsovårdspolitik under de kommande åren blir klar före utgången av år 2010.

Merja Moilanen

fokus