SHM fortsätter utveckla lagstiftningsarbetet inom förskolepedagogiken och servicehelheterna för familjerna

19.2.2010 8.16
Nyhet N5-54964

Social- och hälsovårdsministeriet fortsätter utveckla servicehelheterna för familjerna och för framåt lagstiftningsreformer som redan långt har beretts för att trygga tillgången till och kvaliteten på förskolepedagogiken.

SHM har redan tidigare berett utvecklingsåtgärder för förskolepedagogiken och ministeriet fortsätter reformera lagstiftningen inom förskolepedagogiken så att tyngdpunkten ligger på att stödja den helhet som bildas av barnets vård, uppfostran och utbildning.

Delegationen för småbarnsfostran tillsatte redan den 17.12.2008 en sektion för att utveckla lagstiftningen inom förskolepedagogiken. Inom ramen för lagstiftningsarbetet som fortsätter på basis av sektionens arbete är avsikten att bland annat klarlägga begreppen inom lagstiftningen och ta termen småbarnsfostran i bruk även i normerna.

Dagvårdspersonalens kompetens förstärks genom att gradvis öka barnträdgårdslärarnas andel av personalen. Utgående från utredningsperson Simo Pokkis tidigare utredning vill man också försäkra sig om att föräldrarna kan ansöka om dagvårdplats över kommungränserna, då det är motiverat med tanke på föräldrarnas arbetsresor.

Avsikten är dessutom att precisera och etablera sammanställandet av en personlig plan för småbarnsfostran för barn, som lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården redan förpliktar till. Barn som har ett behov av specialstöd ska identifieras på ett mer heltäckande sätt och regleringen som gäller dem skulle kunna preciseras i planen för småbarnsfostran. Det kommer sannolikt att vara Institutet för hälsa och välfärds (THL) lagstadgade uppgift att skapa grunder för hur planen för småbarnsfostran ska sammanställas.

Familjerna har huvudansvaret för uppfostran. SHM vill stöda familjerna i uppfostringsarbetet och utveckla de tjänster som stöder familjerna på ett heltäckande sätt. SHM betonar vikten av ett intensivt samarbete mellan olika ministerier för att trygga en balanserad uppväxt för barn och unga samt förhindra utslagning. Sådant arbete har redan gjorts inom ramen för Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste) i hela landet.

webbnyheter