Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statens regionalförvaltning förnyas

14.8.2009 7.45
Nyhet N5-50418
"Reformen försnabbar behandlingen av ärenden som gäller tillsyn, tillstånd och klagomål, då de sköts på ett och samma ämbetsverk och man kan utveckla arbetsmetoderna centralt", tror Raimo Ikonen, social- och hälsovårdsministeriets chef för ekonomi- och planeringsavdelningen.

"Nuförtiden är behandlingstiderna alldeles för långa och varierar i olika regioner. Det är nödvändigt att effektivera tillsynen, då produktionen av social- och hälsovårdstjänster blir mångsidigare och de privata tjänsternas andel stiger."

Det blir tydligare för medborgarna hur man ska sköta sina ärenden och de behöver inte söka efter tjänster spridda här och där, utan statens tjänster inom regionalförvaltningen hittas på en och samma plats. 

De nuvarande landskapen ligger som grund för den nya regionalfördelningen. Det nuvarande Västra Nylands län indelas i två regioner. Till ett och samma område kan höra flera landskap.

I början av nästa år påbörjar sex regionalförvaltningsverk (AVI) och 15 närings-, trafik- och miljöcentraler (ELY) sin verksamhet. I dem samlas och omorganiseras länsstyrelsernas, arbets- och näringscentralernas, de regionala miljöcentralernas, miljötillståndsmyndigheternas, arbetarskyddsdistriktens och vägdistriktens uppgifter.  

De uppgifter som berör social och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde och som länsstyrelserna har handhaft, såsom projektledning och tillsyn placeras nu i regionalförvaltningsverket (AVI), liksom arbetarskyddsdistriktens uppgifter. 

Reformen är historisk så till vida att den regionala förvaltningen förnyats grundligare med omkring några hundra års mellanrum. Länen och landshövdingarna har funnits sedan Svenska tiden på 1630-talet. Nu ändras länen tills regioner och de leds av direktörer för regionstyrelsen.

Enligt Raimo Ikonen kunde man ha bevarat titeln landshövding så att det hade blivit något kvar av regionalförvaltningens historia. Samtidigt hade regionerna bättre fått ett ansikte.

Förvaltningen blir mera komplicerad

"Meningen med reformen är att förenkla förvaltningen, men styrningen av AVI verkar bli ganska komplicerat", konstaterar Ikonen. 

AVI får uppgifter som lyder under åtta ministerier. Under ledning av finansministeriet uppgörs ett strategiskt dokument, där den regionala förvaltningens huvuddrag, målsättningar och resurser utstakas. Det undertecknas av alla åtta ministerier.

Dessutom uppgörs under ledning av finansministeriet ett strategiskt resultatavtal. Där antecknas alla målsättningar för AVI och var anslagen ska riktas. Dessutom gör nästan varje ministerium tillsammans med sina egna anställda ett operativt resultatavtal.

"Då de här dokumenten skrivs underhandlar ministerierna kors och tvärs och hör dessutom landskapsförbunden. En så komplicerad förvaltning fungerar inte riktigt i enlighet med produktivitetsprogrammets anda. Jämfört med resultaten är det här en ganska dyr sysselsättning", konstaterar Ikonen.

"Nog kan vi leva med det här också. Men strategi-dokumentet och de resultatavtal som ministerierna uppgör hade varit tillräckligt".

På SHM kvarstår endast ledningen

För social- och hälsovårdsministeriets del är problemet att finansministeriet besluter om regionförvaltningsverkets resurser. SHM:s uppgift blir endast den operativa ledningen på det egna området.

"Personalen på regionförvaltningsverket är till 76 procent personer inom social- och hälsovården. Det hade varit naturligt om SHM svarade för resurserna och beslutsfattandet. Men visst hört man ju oss", säger Ikonen.

Social- och hälsovårdsministeriets röst förmedlas via ledningsgruppen för regionalförvaltningsverket om det operativa resultatavtalet eller till exempel fördelningen av resurser. Beredningen av de första operativa resultatavtalen mellan SHM och AVI startar i augusti. I fortsättningen görs resultatavtalen för en regeringsperiod och de revideras årligen.

Med resultatavtalen kanaliseras genomförandet av olika verksamhetsprogram via regionalförvaltningsverket (AVI). Tillstånds- och tillsynsärenden har noggranna målsättningar för behandlingstider och enhetskostnader. SHM:s uppgift är att sörja för att övervakningen av tjänsterna fungerar och att det finns tillräckliga resurser för ändamålet.

I samand med reformen specificeras också samarbetet mellan Valvira och regionförvaltningsverken (AVI). Valvira sköter den centrala riksomfattande tillsynen. AVI har den regionala tillsynen som uppgift.

Arbetarskyddet har en särställning

Enligt avtal med Internationella arbetarorganisationen ILO ska arbetarskyddet ha en självständig ställning och den bibehålls även i regionalförvaltningsverket. I motsats till andra uppgifter styr SHM arbetarskyddet direkt.

"Jag hoppas ändå, att arbetarskyddet inte isolerar sig, utan deltar med sin egen insats i AVI:s verksamhet. Arbetarskyddet kan såsom medlem i ledningsgruppen inverka på hela AVI:s verksamhet", poängterar Ikonen. 

Han är nöjd med att den nedskärning på 100 årsverken, som först föreslogs inom arbetarskyddet, med hjälp av förhandlingar reducerades till 25.

Lagarna som gäller reformen har skrivits och regeringspropositionen har avlåtits till riksdagen, där de är under utskottsbehandling. Som bäst bereds en förordning i anknytning till reformen. De regionala grupperna som arbetar för ändringen förbereder personalplaceringarna och genomförandet av ändringen. Personalen från de län och arbetarskyddsdistrikt som läggs ner övergår till att arbeta på AVI eller ELY. Reformen gäller omkring 6 000 arbetstagare.  

"Förhoppningsvis sker placeringen av personalen lika bra som reformen tillsvidare. Det här har så till vida varit ett ovanligt reformprojekt, att det har hållit tidtabellen, även om det funnits mycket att förhandla om. Fortsättningsvis förbereder 21 arbetsgrupper reformen", berättar Ikonen.

Merja Moilanen
Översättning Gun-Britt Husberg

fokus