Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt   det aktuella läget och vanliga frågor  på thl.fi

Jämställd karriärutveckling för chefer

Social- och hälsovårdsministeriet 17.7.2015 14.38
Nyhet

Projektchef Mia Teräsaho beskriver vad det är fråga om i TASURI-projektet och hur jämställdheten kan förbättras i chefernas karriärutveckling och rekrytering.

Textversion av intervjun:

Vad handlar TASURI-projektet om?

TASURI, eller Jämställd karriärutveckling för chefer, har som mål att uppnå en jämnare könsfördelning i företagens högsta ledning. Projektet inleddes i november 2013 och fortsätter till slutet av september 2015.

Med sina åtgärder stöder projektet målen och åtgärderna i regeringens jämställdhetsprogram. Projektet genomförs vid social- och hälsovårdsministeriets jämställdhetsenhet. Projektet får delfinansiering från Europeiska unionens program Progress, som finansierar cirka 15 ämnesområden i olika EU-länder.

I slutet av juni publicerades en statistikutredning om kvinnors och mäns representation i företagens ledning. Vilken ny information gav utredningen?

I Statistikcentralens utredning, Naisten ja miesten edustus yritysten ylimmässä johdossa (Kvinnors och mäns representation inom företagens högsta ledning, på finska) studerades andelarna män och kvinnor i den högsta ledningen och i ledningen på mellannivå i börsbolag, de största icke-noterade bolagen och statsägda bolag. Tidigare har det funnits mycket lite information om icke-noterade bolag, och sålunda är informationen om dem ny. Även om situationen i ledningen på mellannivå har det funnits endast lite tillgänglig information.

Utredningen innehåller utöver en tidsmässig granskning också en mångsidig studie av bakgrundsfaktorerna. En lika omfattande granskning har inte gjorts tidigare. Utredningar har producerats tidigare, men informationen har varit spridd.

Därtill publicerades en undersökning om rekryteringspraxis i företagens högsta ledning Varför är det viktigt att undersöka rekryteringspraxis?

Rekryteringspraxis i företagens högsta ledning har undersökts rätt lite i Finland ur jämställdhetssynpunkt, varför Tammerfors universitets undersökning Sukupuolten tasa-arvo yritysten ylimmän johdon rekrytoinneissa (Jämställdhet vid rekrytering av personer till företagens högsta ledning, på finska) ger ny information om ämnet.

Det är viktigt att undersöka rekryteringspraxis i den högsta ledningen för att få förfarandena mera transparenta, rekryteringsbesluten mera öppna och för att finna utvecklingsobjekt med tanke på jämställdheten mellan könen.

Utöver den högsta ledningen i börsbolag och statsägda bolag undersöktes också direktsökningsföretag. Deras praxis och processer vid rekrytering av den högsta ledningen har inte heller tidigare undersökts i Finland i någon större grad.

Forskningsrapporten om rekrytering innehåller också utvecklingsförslag för företag och direktansökningsföretag om hur jämställdheten mellan könen ska beaktas vid rekrytering av personer till den högsta ledningen. Exempelvis föreslås att både kvinnor och män inkluderas i de så kallade långa och korta kandidatlistorna, att rekryteringen och sökningen är omfattande och systematisk när man efterlyser potentiella personer och att kandidaterna inte väljs endast ur existerande nätverk.

Vilka är de centrala resultaten i forskningsrapporterna?

Som de mest centrala resultaten av till exempel intervjuerna för rekryteringsundersökningen framgick att företagen har vidtagit flera åtgärder för att främja jämställdheten, även i anknytning till rekryteringen av företagsledningen. Detta syns dock inte utåt i företagen, exempelvis i företagens strategiska handlingar och på deras webbplatser. Det skulle löna sig för företagen att dra nytta av dessa när de skapar en PR- och arbetsgivarbild av sig.

Både i statistikutredningen och rekryteringsundersökningen lägger man märke till att banan till en ledande ställning fortfarande går via en karriärväg och utbildningsbakgrund som är mycket typisk för män. Statistikutredningen visade också att ledarna för det mesta har en teknisk utbildning. Kvinnorna i ledningen har en mångsidigare utbildning.

Det verkar dock som om representationen av kvinnor och män i företagens högsta ledning inte blir bättre med tiden av sig själv. Statistikutredningen visade nämligen att kvinnor inte var mycket bättre representerade i de yngre åldersklasserna än i de äldre.

Hur utnyttjas TASURI-resultaten efter att projektet avslutats?

Målet är att TASURI-projektets resultat distribueras så vitt som möjligt via våra samarbetsnätverk. Nätverken har varit en väsentlig del av TASURI-projektets verksamhet och med hjälp av aktiva samarbetsinstanser har projektet nått utmärkt resultat.

TASURI-projektets statistikutredning har utgjort bakgrundsmaterialet för TASURI-projektets statistikarbetsgrupp, som i början av hösten 2015 ger utvecklingsförslag till en regelbunden produktion av ledarskapsstatistik enligt kön. Målet är också att statistikarbetsgruppen, dvs. samarbetsgruppen för aktörer som producerar ledarskapsstatistik, fortsätter sitt nätverkssamarbete efter TASURI.

Mera TASURI-material och om projektets verksamhet kan läsas på TASURI-projektets webbplats www.stm.fi/tasuri (på finska).

Video: Kimmo Vainikainen