Utvecklingsprojektet för långtidsarbetslösas hälsovård framskrider: lokala modeller och myndighetssamarbete

1.12.2009 6.25
Nyhet N5-55859

I utvecklingsprojektet för långtidsarbetslösas hälsovård har man utvecklat lokal och regional verksamhetspraxis som stöder en förbättring av de arbetslösas hälsotillstånd och arbetsförmåga. Man har inlett arbetet med att etablera god praxis och verksamhetsmodeller av projektet i kommunerna.

Det konkreta målet för projekthelheten har varit att inleda hälsokontroller av och hälsorådgivning för arbetslösa samt göra dem till en del av aktiverings-, rehabiliterings- och sysselsättningstjänster för arbetslösa. Projekthelheten har omfattat 18 försöksorter eller ekonomiska regioner, som valts ut på basis av ansökan, där man har genomfört utvecklingsprojekt åren 2007-2009.

Tyngdpunkt på den lokala orten

Utgångspunkten i utvecklingsverksamheten har varit de lokala förhållandena. Utvecklingsprojekten har varit branschövergripande och haft till syfte att förbättra de långtidsarbetslösas hälsotillstånd, verksamhets- och arbetsförmåga, förebygga folksjukdomar samt öka klientens kontroll över livet. En grundläggande särskild modell för hälsokontroll som utarbetats av hälsovårdare och omfattar själva hälsokontrollen, rådgivning och styrning, konsultation och multiprofessionellt samarbete har utvecklats i projekten.

För kommuner utanför projektet erbjuds skräddarsydda och avgiftsfria kollegiala inlärningsdagar. En grupp bestående av yrkesverksamma inom olika områden presenterar verksamhetsmodeller som utvecklats inom och erfarenheter av projektet under dessa dagar. Dessutom utarbetas inom projektet nätbaserat utbildningsmaterial för de arbetslösas hälsovård och regionala seminarier, i vilka verksamhetsmodeller som utvecklats i projektet Partnerskapet för utveckling av långtidsarbetslösas hälsovård och lovande praxis presenteras runt om i Finland.

Effektiverat myndighetssamarbete

I projekten har man bl.a. effektiverat samarbetet mellan arbets- och näringsförvaltningen och de kommunala myndigheterna när det gäller rehabiliterings- och aktiveringsåtgärder för arbetslösa. Projektfinansieringen har uppgått till totalt 3 miljoner euro, varav anslaget för år 2009 på 500 000 euro beviljas för att etablera och sprida projektresultaten. Hela projektet avslutas i slutet av 2010.

Brev har sänts till kommunerna om anslaget för statsandelar och kommunernas möjlighet att utnyttja och lära av de verksamhetsmodeller som utvecklats i projektet. Till brevet har en enkät bifogats vars resultat kommer att användas i planeringen av fortsatta åtgärder

Projektet, som koordineras av social- och hälsovårdsministeriet, började år 2007. Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för förvaltning av projekten, beviljande av projektfinansiering för delprojekten samt uppföljnings- och utvärderingsundersökningen. Projektet har genomförts som ett omfattande samarbete. Deltagande parter är Kommunförbundet, arbets- och näringsministeriet, Arbetshälsoinstitutet, Folkpensionsanstalten och kommunernas arbetskraftsförvaltning.

webbnyheter