Valvira inför en planmässig styrning för social- och hälsovården

4.1.2010 13.44
Nyhet N5-53743
Två reformer genomfördes inom tillsynen över social- och hälsovården vid ingången av år 2010: länsstyrelserna ändrades till regionförvaltningsverk, RFV, och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira fick också i uppgift att övervaka och styra socialvården. Med reformerna ska även arbetsformerna reformeras.

"Vi måste komma från efterhandskontroll till planmässig styrning. Numera är verksamheten till stor del brandkårsarbete. Man ingriper mot konstaterade missförhållanden, men styrningen kräver fortsatt utveckling", säger den nya överdirektören för Valvira Marja-Liisa Partanen.

"För tillsynen av social- och hälsovården på fältet ansvarar fortfarande i första hand de RFV som fortsätter länens arbete", betonar Marja-Liisa Partanen.

"RFV tar emot och fattar även beslut i en majoritet av klagomålen inom social- och hälsovården. Valvira har till uppgift att styra RFV och skapa enhetlighet i tillståndsförvaltning och tillsyn på riksnivå."

Ett styrinstrument är de rikstäckande tillsynsplanerna. Rikstäckande, systematisk uppföljning av och tillsyn över verksamheten har redan funnits i alkoholärenden och inom hälso- och sjukvården. Inom hälso- och sjukvården har man bland annat följt upp hur vårdgarantierna har genomförts.

En systematisk uppföljning kommer också att introduceras för socialvården. En tillsynsplan för vård- och omsorgstjänster dygnet runt för äldre har sammanställts som ett samarbete mellan Valvira och länen. I planen har man kartlagt riskfaktorer och ordnat tyngdpunkterna för tillsynen i prioritetsordning. Från ingången av detta år ska man börja övervaka tjänster enligt denna.

I år ska man i enlighet med Kaste-programmet också utarbeta rikstäckande tillsynsplaner för övriga dygnetrunttjänster. Målet är att skapa ett enhetligt rikstäckande tillsynsprogram för social- och hälsovården.

Arbetsfördelningen preciseras i praktiken

"Grunden för uppgiftsfördelningen mellan Valvira och RFV har utformats i lagstiftningen, men uppgiftsfördelningen utformas slutgiltigt i praktiken. RFV håller som bäst på att inleda sin verksamhet och även Valvira är ganska nytt", säger Partanen.

"Om uppgiftsfördelningarna avtalas i resultatavtal som social- och hälsovårdsministeriet ingår med Valvira och RFV. Valvira ska sköta uppgifter som gäller hela landet eller engagerar flera RFV samt principiella beslut i exempelvis frågor där lagstiftningen är oklar och frågan saknar förhandsavgörande."

Hittills har Valvira utövat tillsyn över yrkesutbildade personers verksamhet inom hälsovården vid enheter inom socialvården, men inte själva enheternas verksamhet. Nu får Valvira i uppgift att utöva tillsyn över båda.

Valvira handlägger redan nu rikstäckande tillstånd för hälso- och sjukvården. Ett RFV handlägger tillstånd när tillståndspliktig verksamhet sker inom det område som RFV ansvarar för. För närvarande bereds en lagändring, enligt vilken Valvira från och med 1.4.2010 också ska handlägga de rikstäckande tillstånden för socialvården.

Nytt verksamhetsställe i Rovaniemi

Uppgifter med anknytning till socialvården placeras i Valvira som en del av dess funktioner. Någon ny enhet har inte inrättats för dem. Däremot har man vid Valvira i Rovaniemi inrättat en ny multiprofessionell verksamhetsenhet i början av detta år. Partanen bedömer att enheten fungerar med full kapacitet i början av april.

Tjänster flyttas från andra ställen inom Valvira och länen till verksamhetsstället i Rovaniemi där man också har inrättat nya tjänster. Allt som allt har enheten 11 tjänster. Tillsynsärenden för socialvården handläggs huvudsakligen vid enheten i Rovaniemi. I ärenden som gäller socialvården styrs respektive RFV från Valviras verksamhetsställe i Helsingfors. Totalt har Valvira knappt 200 medarbetare.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) bildades i början av år 2009 genom att Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (STTV) och Rättsskyddscentralen för hälsovården (Teo) slogs samman. Koncentreringen av tillstånds- och översynsärenden till ett ställe var i linje med de övriga förvaltningsreformerna inom social- och hälsovården. Tillsynen över medicintekniska produkter överfördes från Läkemedelsverket till Valvira. Läkemedelsförvaltningen koncentrerades till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) och utvecklandet av social- och hälsovården till Institutet för hälsa och välfärd.

Marja-Liisa Partanen anser att centraliseringen av tillsyns- och tillståndsärenden gör förvaltningen smidigare. Medborgarnas uträttande av ärenden underlättas när det finns ett ställe där man kan uträtta sina ärenden och få information.

"Valvira har till uppgift att garantera rättsskyddet för människor som behöver tjänster och tjänsternas kvalitet. En större verksamhetsenhet åstadkommer ett mer systematiskt grepp när det gäller att hantera ärenden och man kan bemöta utmaningen bättre."

Merja Moilanen

fokus