Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Universitetsbaserad forskning inom socialt arbete får särskild finansiering - fördelningen av medlen för hälsovetenskaplig forskning har fastställts

Social- och hälsovårdsministeriet 7.2.2020 10.49
Pressmeddelande

Regeringen vill utvidga statens forskningsfinansiering till att omfatta universitetsbaserad forskning inom socialt arbete. Hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå har redan länge beviljats finansiering. Syftet med utvidgningen av finansieringen är att främja en forskningsbaserad verksamhetskultur inom det sociala arbetet.

Utvidgningen föreslås bli genomförd genom att komplettera socialvårdslagen med en ny paragraf om finansiering av universitetsforskning inom socialt arbete.

I och med ändringen kan social- och hälsovårdsministeriet årligen bevilja finansiering för sådana forskningsprojekt som kan anses vara förenliga med insatsområdena och målen för forskningen inom socialt arbete. Insatsområdena och målen ska anges i en förordning av social- och hälsovårdsministeriet och beredas i en utvärderingsgrupp som tillsätts av social- och hälsovårdsministeriet. Utvärderingsgruppen ska också sköta projektuppföljningen.

År 2020 ska den nya finansieringen för universitetsbaserad forskning inom socialt arbete uppgå till 4 miljoner euro. Det betyder att finansieringen för den hälsovetenskapliga forskning som bedrivs på universitetsnivå för närvarande inte äventyras, utan förblir på samma nivå som finansieringen enligt de tidigare årens budgetpropositioner. 

Regeringen lämnade regeringspropositionen om detta till riksdagen den 6 februari 2020. Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt under våren 2020.

Fördelningen av medlen för forskning inom hälso- och sjukvård fastställd för 2020-2023

Social- och hälsovårdsministeriet har fattat beslut om hur finansieringen för den hälsovetenskapliga forskningen ska fördelas mellan de olika specialupptagningsområdena. Beslutet om fördelningen av finansieringen är i kraft fyra år åt gången. Beslutet baserar sig på hur villkoret om forskningsverksamhetens insatsområden uppfylls och på forskningens kvalitet, omfattning och verkningsfullhet.

För universitetsbaserad hälsovetenskaplig forskning vid hälso- och sjukvårdsenheter har det reserverats 21 miljoner euro för år 2020, vilket motsvarar nivån på finansieringen enligt de tidigare årens budgetpropositioner.

”Det gläder mig att reformen äntligen går vidare till riksdagen. Det är inte bara staten som beviljar forskningsfinansiering, utan stöd för forskning inom primärvård och socialt arbete kan också fås via programmet Framtidens social- och hälsocentral. Ett av programmets mål är att förbättra tjänsternas kvalitet och resultat genom att till exempel öka forskningen om den praktiska verksamheten och integrera forsknings- och utvecklingsverksamheten i det dagliga arbetet”, säger familje- och omsorgsminister Krista Kiuru. 

Ytterligare information

Juha Luomala, socialråd, tfn 0295 163 492
Laura Terho, regeringssekreterare, tfn 0295 163 550
Kaisa Halinen, överläkare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 154 (finansiering för hälsovetenskaplig forskning)