Slutliga nivåer för EU:s produktionskopplade bidrag 2018 fastställda

Jord- och skogsbruksministeriet 13.6.2019 16.04
Pressmeddelande

Regeringen fastställde i dag de slutliga enhetsnivåerna för EU:s produktionskopplade bidrag 2018. Den första stödposten som betalades ut i december i fjol var större än normalt på grund lönsamhetskrisen och de ekonomiska utmaningarna som följde av torka.

Av den här orsaken är enhetsnivåerna för nötkreatur i den andra posten i juni lägre än tidigare. Bidraget för slaktlamm och -killingar samt för tackor i yttre skärgården har sänkts på grund av att antalet djur var större än väntat under stödåret. Att antalet tackor i stödområdet AB och på Åland minskade enligt beräkningarna ledde till höjda bidrag. Ytterligare kunde man höja bidraget för åkergrödor för stärkelsepotatis, råg och frilandsgrönsaker en aning.  

Eftersom den första utbetalningsposten för de bidragsberättigande nötkreatur som hållits på gården under tiden 1.1 - 15.8.2018 var undantagsvis hög, kan detta leda till återkrav hos vissa stödsökande i samband med utbetalningen av slutposten. Sådana jordbrukare är till exempel de som slutat hålla djur under slutet av 2018 eller som minskat djurantalet betydligt. Om detta har informerats i pressmeddelandet i december 2018.

I produktionskopplade bidrag kan betalas ut sammanlagt 102,7 miljoner euro: 54,2 miljoner för nötköttsproduktion, 32 miljoner för mjölkproduktion, 2,8 miljoner för får- och getköttproduktion och 13,7 miljoner euro för vissa åkergrödor.

Bidragsnivåerna har beräknats genom att man dividerat maximibeloppet för varje åtgärd med den stödberättigande arealen eller det genomsnittliga antalet djur under stödåret. Uppgifterna om nötkreatur, får och getter som omfattas av bidraget baserar sig på uppgifterna i djurregistret. Det genomsnittliga antalet djur beräknas så att de dagar som gett rätt till stöd under djurens besittningstid räknas ihop och summan divideras med 365.

Före utbetalningen minskas bidragen genom en mekanism för finansiell disciplin. Den bortfallande delen går till en krisfond som finansierar beredskapen för EU:s gemensamma jordbrukspolitiska kriser. Procentsatsen fastställs årligen. År 2018 är procentsatsen ca 1,41. Avdraget görs på det belopp av det sammanlagda beloppet av EU-finansierade direktstöd som överskrider 2 000 euro. Det stödbelopp som minskats på grund av mekanismen för finansiell disciplin betalas tillbaka till jordbrukarna följande år om krisfondens medel inte använts. Till följd av att maximibeloppet av direktstöden överskrids görs före utbetalningen en s.k. schablonmässig minskning.

Nivåer för EU:s produktionskopplade bidrag 2018 
     
BIDRAG FÖR MJÖLKKOR milj. euro euro/djur,ha
Mjölkkor, finländska fastlandet, stödområde AB 30,50 573,00
Mjölkkor, åländska fastlandet 1,14 648,00
Mjölkkor, yttre skärgården, stödområde AB 0,36 1 000,00
Mjölkkor sammanlagt 32,00  
BIDRAG FÖR NÖRKREATUR    
Dikor och dikokvikor, stödområde AB, åländska och finländska fastlandet 8,40 376,00
Dikor och dikokvikor, stödområde AB, yttre skärgården, stödområde AB 0,85 535,00
Dikor och dikokvikor, stödområde C 8,85 170,00
Tjurar och stutar, stödområde AB, finländska fastlandet 13,70 490,00
Tjurar och stutar, åländska fastlandet 0,60 488,00
Tjurar och stutar, stödområde AB, yttre skärgården 0,50 1 132,00
Tjurar och stutar, stödområde C 20,17 160,00
Slaktkvigor, stödområde AB 1,00 174,30
Skärgårdskvigor, stödområde AB, yttre skärgården  0,15 685,00
Alla nötkreatur sammanlagt 52,22  
BIDRAG PER TACKA    
Tackor, stödområde AB, finländska fastlandet 1,00 50,90
Tackor, åländska fastlandet 0,30 92,00
Tavkor, stödområde AB, yttre skärgården 0,20 105,00
BIDRAG FÖR HONGETTER, stödområde AB 0,20 105,00
BIDRAG FÖR SLAKTLAMM OCH SLAKTKILLINGAR, hela landet 1,10 29,20
Alla får och getter sammanlagt 2,80  
BIDRAG FÖR ÅKERGRÖDOR    
Proteingrödor, hela landet 6,30 70,00
Råg, hela landet 1,50 86,80
Sockerbeta, hela landet 1,00 98,00
Stärkelsepotatis, hela landet 3,70 556,00
Frilandsgrönsaker, stödområde AB 1,20 133,50
Totalt 13,70  

Länk: Ministeriets pressmeddelande december 2018

Ytterligare information:

Auli Nurmi, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2304, auli.nurmi(at)mmm.fi
Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2248, suvi.ruuska(at)mmm.fi