Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt   det aktuella läget och vanliga frågor  på thl.fi

I samarbete mot nationellt enhetlig kvalitativ geografisk information

Jord- och skogsbruksministeriet 23.4.2019 13.22
Pressmeddelande

Med hjälp av enhetlig kompatibel geografisk information kan vi förbättra den offentliga förvaltningens e-tjänster, bidra till och göra det informationsbaserade beslutsfattandet mer transparent samt spara den offentliga förvaltningens kostnader. Högkvalitativ nationell geografisk information effektiviserar också företagens verksamhet.

Redogörelsen om politiken för geografisk information som godkänts av riksdagen, siktar till ett ekosystem för geografisk information som är det mest innovativa och tryggaste systemet i världen. Projektet för plattformen för geografisk information hjälper oss att nå detta mål.

Med ett ekosystem för kompatibel geografisk information avses en informations-, service- och samarbetshelhet som utgör en ram för att samla in, hantera, dela och använda geografisk information på ett effektivt sätt. Det bidrar till att genomföra olika applikationsspecifika lösningar. Ekosystemet utvecklas i projektet för plattformen för geografisk information som hör till spetsprojektet De offentliga tjänsterna digitaliseras och som samordnas av jord- och skogsbruksministeriet. Projektet skapar förutsättningar för att harmonisera statens, regionförvaltningens och kommunernas geografiska information. Arbetet utförs i samverkan med hjälp av gemensamma verktyg och tjänster.

Tredimensionell byggnadsinformation och digital planläggning

Projektet har kommit längst med den grundläggande geografiska informationen om byggnader och konstruktioner. Den offentliga förvaltningens rekommendation som gör modelleringen av geografisk information kompatibel med kommunernas och statens datalager blir strax färdig. En ny viktig egenskap är stödet för tredimensionella (3D) byggnader och konstruktioner. När det gäller att beskriva och bilda geodataobjekt, görs specifikationerna förutom för byggnader också för adresser, trafiknät, vattendrag och terrängobjekt. Det som är gemensamt för de här är att flera aktörer producerar information och de gemensamma specifikationerna ger en möjlighet att använda informationen på ett bättre sätt. De mer exakta skogliga data kan nu äntligen sparas på en karta. Specifikationerna matas in i kompatibilitetsplattformen suomi.fi som allmänt används för att utveckla informationshanteringen och som är grunden för informationens enhetliga specifikationer. 

- Hanteringen av 3D-byggnadsinformation ger en möjlighet för bättre planering av 5G-nät som är nödvändiga för den allt större datamängden, samt nya visualiseringar som kan användas till exempel i stads- och tätortsplaneringen, berättar Antti Jakobsson som leder projektet vid Lantmäteriverket.

Inom de närmaste åren får folk se konkreta resultat från det arbete som utförs inom projektet för plattformen för geografisk information när planläggningen digitaliseras i samband med reformen av markanvändnings- och bygglagen. Syftet med reformen är att planläggningen som nu bygger på en dokumentprocess utgår. Med hjälp av en enhetlig informationsmodell kan planerna uppgöras och behandlas digitalt utifrån den geografiska informationen. Detta gör det möjligt att läsa informationen om planläggning maskinellt. Då är det enklare än i dag att bedöma och visualisera konsekvenserna av de olika planalternativen, även över kommungränserna. Som bäst kör fem kommuner med försöket med digitala planer i delprojektet Markanvändningsbeslut som ingår i projektet för plattformen för geografisk information.

 

Mindre kostnader och effektivare verksamhet med hjälp av stödtjänster

Projektet för plattformen för geografisk information skapar stödtjänster som ger kommuner och andra producenter av geografisk information en möjlighet att förbättra kvaliteten på och harmonisera informationen. Kommunerna kan redan kvalitetstesta byggnadsinformationen och på hösten är det möjligt att testa adresser. Kvaliteten på landskapsplaner har redan nu testats med hjälp av tjänsten. Tjänster används redan som betaversion, och mera kommer det under våren och sommaren. En konkret tjänst som redan nu kan testas är smart söktjänst.  Sökfunktionen hjälper användarna att söka och hitta geografiska datamängder enklare än tidigare. Det är också lättare att söka bland datamängderna eftersom sökmotorerna på internet söker och erbjuder information åt användarna.

Projektet för plattformen för geografisk information gör det också enklare att få tag i satellitbilder genom en process som hjälper att skapa olika collage av bilder tagna från Sentinelsatelliterna som finansieras av EU. Dessa bildcollage kan användas i olika uppgifter för att följa upp tillståndet i miljön, till exempel vid skogsavverkningen, uppföljningen av åkerskiften eller av grus- eller torvupptagning. Bilderna från Sentinelsatelliterna och bildcollagen finns att få i den nationella satellitdatacentralens gränssnitt som administreras av Meteorologiska institutet.

- Kompatibiliteten gör det möjligt att på ett enklare sätt hitta geografisk information och sammanlänka den med annan information. En effektiv användning av kompatibel geografisk information väntas ge en ekonomisk nytta som uppgår till och med till 450 miljoner euro per år. Bland annat helheten av den byggda miljön, bioekonomin, trafikområdet samt säkerhets-, social- och hälsoområdet väntas ge betydande nytta, säger Antti Jakobsson.

Säkrare hantering av geografisk information

Den geografiska informationen har en stor roll i samhällets säkerhetsfunktioner. Aktuella och exakta adressuppgifter är till exempel nödvändiga för att räddningsväsendet ska hitta fram till rätt adress så fort och smidigt som möjligt.

Att förbättra adressuppgifterna är ett av projektets viktigaste mål. Som bäst tar man tillsammans med kommunerna fram en analys av kvaliteten på de gällande adressuppgifterna. Under våren har man också testat tjänsten Osoitehaavi som siktar till massbaserad insamling och kontroll av data. På en karta ska sparas ingångarnas placeringar samt tillfartsvägar som hjälper till exempel räddningsfordon att ta sig fram till rätt adress. På detta sätt kan man i framtiden ge till exempel räddningsväsendet och transporttjänster exakta adressuppgifter.

Projektet för plattformen för geografisk information i korthet

  • Projektet är en del av regeringens spetsprojekt Offentliga tjänster digitaliseras som samordnas av jord- och skogsbruksministeriet.
  • Utvecklings- och utredningsarbetet sker i sammanlagt åtta delprojekt. Delprojekteten genomförs tillsammans med bland annat Lantmäteriverket, miljöministeriet, inrikesministeriet, försvarsministeriet, Finlands miljöcentral, Meteorologiska institutet, landskapsförbunden, närings-, trafik- och miljöcentralerna, kommunerna, kommunförbundet och finansministeriet.
  • Tiden för projektet löper ut vid utgången av 2019. Utvecklings- och samarbetet fortsätter enligt riktlinjerna i redogörelsen om politiken för geografisk information som godkänts av riksdagen bland annat genom att skapa ett ekosystem för kompatibel geografisk information.

Se också

Projektet för plattformen för geografisk information

Ytterligare information:

Mari Laakso, expert på geodata, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2171, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Antti Jakobsson, projektchef, Lantmäteriverket, tfn 050 599 4123, fornamn.efternamn(at)maanmittauslaitos.fi