Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Utvärdering om medborgarinstituten färdig

Undervisnings- och kulturministeriet 7.6.2012 14.46
Nyhet

Utvärderingsrapporten om medborgarinstitutens läroanstalts- och upprätthållarstruktur överräcktes till undervisningsminister Jukka Gustafsson den 8 juni. I utvärderingen granskar man hur medborgarinstituten under 2008-2012 har förverkligat de uppgifter och målsättningar som finns inskrivna i utvecklingsprogrammet för det fria bildningsarbetet (KEHO). Utvärderingen betonar hur de strukturella förändringarna, lagreformerna inom det fria bildningsarbetet samt utvärderingen av den egna verksamheten förverkligas i medborgarinstituten.

Strukturella förändringar inom medborgarinstituten har huvudsakligen berört fusioner och förändringar i vem som bedriver verksamheten. I de medborgarinstitut som genomfört förändringar finner man flera fördelar än nackdelar gällande kvaliteten och tillgängligheten. Utvärderingsgruppen framför att det finns behov av granska hur lagstiftningen fungerar vid fusioner när det gäller att garantera de regionala och lokala utbildningsbehoven.

Medborgarinstituten samarbetar med många olika utbildningsinstitutioner, men tydligast samarbetar de ändå med andra medborgarinstitut. Man samarbetar bl.a. genom att använda samma lärare och utrymmen samt genom att delta i olika samarbetsprojekt. Utvärderingsgruppen anser att samarbete är ett alternativ till fusion av medborgarinstitut.

De utbildningsmål som tillfogats till lagen – välbefinnande, mångkulturalitet, internationalism och hållbar utveckling – betonas i varierande grad i medborgarinstitutens kursutbud. Utvärderingsgruppen föreslår att utbildningsmålen stöds genom gemensamma utvecklingsstrategier för medborgarinstituten där regionala och lokala särdrag beaktas.

Inom medborgarinstituten utvärderas och utvecklas den egna verksamheten främst genom kursdeltagarutvärderingar. Utvärderingsgruppen föreslår att medborgarinstituten gemensamt utvecklar utvärderingsverksamheten och därigenom uppnår en tydligare systematik i utvärderingsrutinerna.

Rådet för utbildningsutvärderings utvärdering av medborgarinstitutens läroanstalts och upprätthållarstruktur har gjorts på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet. Den första rapporten behandlade medborgarinstitutens kvalitets- och utvecklingsbidrag samt tillstånd att ordna verksamhet. Rapporten är på finska.


Utvärderingsrapporten Utvärdering av medborgarinstitutens läroanstalts- och upprätthållarstruktur. Delrapport 2: Strukturella förändringar, förnyad lagstiftning och förverkligande av plikten att utvärdera den egna verksamheten. (På webbplatsen för Rådet för utbildningsutvärdering)