Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Idrottslagen förnyas

Undervisnings- och kulturministeriet 18.3.2014 7.02
Pressmeddelande -

En arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet har lagt fram ett förslag till revidering av idrottslagen. Meningen är att lagen skall förbättra samarbetet mellan statens olika förvaltningsområden samt samarbetet mellan kommunernas olika verksamhetsområden för att främja idrotten.

Enligt förslaget kompletteras lagen med bestämmelser om lagens tillämpningsområden och syfte. Därutöver skall man enligt förslaget revidera bl.a. statens och kommunens ansvarsområden, uppgifterna inom den regionala idrottsverksamheten och statens idrottsråd samt organisationernas behörighet för statsunderstöd och bestämmelser som gäller beviljandet av statsunderstöd. Förslaget överräcktes till kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki på tisdagen.

De centrala syftena med den nya lagen är att främja olika befolkningsgruppers möjligheter att utöva motion och annan idrott, att främja befolkningens välbefinnande och hälsa samt fysiska funktionsförmåga, att främja barns och ungas uppväxt och utveckling, att främja medborgar- och föreningsverksamhet i anslutning till motion och idrott, att främja elitdrott samt att främja ärlighet och etiska principer inom motion och annan idrott samt elitidrott.

Undervisnings- och kulturministeriet skall enligt förslaget svara för den allmänna ledningen, samordningen och utvecklingen av landets idrottspolitik samt för att det inom statsförvaltningen skapas allmänna förutsättningar för motion och annan idrott. Uppgifterna inom statens idrottsråd skall enligt förslaget gälla utvärdering av statsförvaltningens åtgärder på idrottsområdet.

Kommunen ska enligt förslaget skapa förutsättningar på det lokala planet för kommuninvånarnas motions- och idrottsutövning genom att ordna motions- och idrottsservice och hälsofrämjande idrottsverksamhet som främjar välbefinnandet med beaktande av olika målgrupper, genom att stödja medborgar- och föreningsverksamhet, genom att uppföra och driva idrottsanläggningar och genom att utveckla samarbetet mellan kommunerna och det regionala samarbetet. Kommunen ska höra sina invånare i viktiga idrottsrelaterade beslut samt som ett led i främjandet av hälsa och välbefinnande analysera kommuninvånarnas motions- och idrottsaktivitet. Genom ändringen stärks idrottsverksamhetens karaktär av basservice.

Genom lagreformen stöder man en omvärdering av organisationernas statsunderstöd. Grunderna för att bli godkänd som en del av statsandelssystemet och beviljandet av statsunderstöd förnyas. I år fick 120 organisationer statsunderstöd beroende på prövning.

Meningen är att den nya lagen träder i kraft vid ingången av nästa år.

Ytterligare information: direktör Harri Syväsalmi, UKM, tfn 0295 3 30305 och överinspektör Sari Virta, UKM, tfn 0295 3 30377

Förslaget till ny idrottslag (Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:14)