Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Finländsk forskning klarar sig bra i internationell jämförelse

Undervisnings- och kulturministeriet 19.12.2011 10.58
Nyhet

Rapporten visar att finländska publikationer i Thomson Reuters databaser har mer än fördubblats från början av 1990-talet till slutet av 2000-talet. Tillväxten gäller alla viktiga vetenskapsområden. Den största tillväxten noterades dock inom teknikområden och minst tillväxt har det skett inom läkar- och hälsovårdsvetenskap. I förhållande till antalet publikationer i hela världen har Finlands andel vuxit fram till början av 2000-talet, varefter Finlands andel har varit relativt konstant. Under perioden 2006–2009 gavs i Finland ut fler publikationer per invånare än i något annat OECD-land.

Det här framgår i rapporten av citeringsindexarbetsgruppen II inom högskolornas nationella publikationsregisterprojekt. I rapporten klarläggs dels antalet, dels verkningsfullheten hos publikationer som finländska forskningsorganisationer har gett ut åren 1990-2009 med avseende på publikations och citeringsdatabaserna i Thomson Reuters ISI Web of Science.

Av de finländska forskningsorganisationerna är det Helsingfors universitet som producerar flest publikationer. Helsingfors universitet har varit med i nästan var femte finländsk publikation och i var tredje universitetspublikation. Övriga stora producenter av publikationer är Åbo universitet, Aalto-universitetet, Helsingfors universitets centralsjukhus, Uleåborgs universitet samt Östra Finlands universitet. deras andel är ca 6-8 procent. Det bör noteras att databasen lämpar sig bäst för att beskriva publiceringsverksamheten inom medicin och naturvetenskaperna.

I rapporten ges en helhetsbild av utvecklingen inom den finländska publiceringsverksamheten., de internationella sampublikationerna, och Finlands publikationsproduktion och verkningsfullhet jämförs med övriga OECD-länder. För första gången utvärderas den forskning som produceras inom finländska forskningsorganisationers på internationell basis. Rapporten innehåller bl.a. en top 20-lista över finländska forskningsorganisationer.

Rapport avgiven av Citeringsindexarbetsgruppen II inom delprojektet JURE. De finska forskningsorganisationernas Web of Science-publikationer och deras verkningsfullhet under åren 1990-2009