Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Ny yrkeshögskolelag på remiss

Undervisnings- och kulturministeriet 21.10.2013 12.05
Nyhet

Utlåtanden samlas för tillfället in om lagförslaget i anslutning till yrkeshögskolereformens andra skede. Man föreslår att yrkeshögskolelagstiftningen totalreformeras genom att stifta en ny yrkeshögskolelag som skulle ersätta yrkeshögskolelagen från 2003.

Enligt förslaget skall yrkeshögskolorna bilda juridiska personer i form av aktiebolag och för att komplettera lagen om aktiebolag skulle bestämmelser föreskrivas om yrkeshögskolornas organ, deras sammansättning och hur de väljs samt deras uppgifter. I den nya yrkeshögskolelagen föreskrivs också om yrkeshögskolornas finansiering, som numera är en del av statsandelssystemet. Statsrådet skulle även framöver besluta om tillstånden för yrkeshögskolornas verksamhet.

Man föreslår att medlemskap i yrkeshögskolornas studerandekårer blir obligatoriskt för alla yrkeshögskolestuderande med sikte på en examen. Samtidigt gör man det möjligt att uppbära hälsovårdsavgiften i anslutning till studenthälsovården enligt samma modell som man tillämpar på universitetsstuderande.

I universitetslagen skulle man närmast göra en teknisk korrigering.

Ny lag i kraft 2015

Yrkeshögskolereformen genomförs i två skeden under 2011-2014. Under det första skedet görs ändringar i yrkeshögskolelagen i syfte att påskynda yrkeshögskolornas strukturella reform samt för att förbättra verksamhetens kvalitet och verkningsfullhet. Det andra skedet förverkligas enligt samma tidtabell som statsandelssystemets totalreform, där också yrkeshögskolornas finansieringsfråga tas i beaktande.

Yrkeshögskolornas nuvarande tillstånd går ut vid nästa årsskifte. Från och med amma tidpunkt kommer statsrådet att bevilja de nya tillstånden enligt de nya grunder för beviljande som ingår i den reformerade lagen.

Yrkeshögskolereformen behandlas i kulturpolitiska ministerutskottet under hösten 2013. Meningen är att regeringspropositionen avlåts i februari 2014. De ändringar i lagstiftningen som hänför sig till andra skedet av reformen skall enligt förslaget träda i kraft från och med ingången av 2015.

Dokument

Utlåtanden om lagförslaget skall lämnas in till undervisnings- och kulturministeriets registratorsbyrå på adressen kirjaamo(at)minedu.fi senast 22.11.2013.

  • Begäran om yttrande angående utkast till regeringens proposition med förslag till yrkeshögskolelag och lag om ändring av universitetslagen. (pdf) UKM/34/010/2013
  • Utkast till regeringsproposition med förslag till yrkeshögskolelag och lag om ändring av universitetslagen (pdf, på finska)