EU:s byrå för grundläggande rättigheter framhäver att barnfattigdom kränker de grundläggande rättigheterna

Justitieministeriet 17.10.2018 16.06
Nyhet

Nära till 25 miljoner barn inom EU lever i boendeförhållanden som är oacceptabla och där hunger är allmänt. Otillräcklig utbildning och hälsovård hotar barns grundläggande rättigheter och hindrar deras möjligheter att komma ur fattigdomen, konstateras i rapporten Combating child poverty: an issue of fundamental rights, som Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) gav ut i dag.

- Barnfattigdom ska inte finnas i Europa, som är ett av de rikaste områdena i världen. Vi har medel för att se till att inget barn behöver leva i dessa förhållanden. Nu behövs det åtgärder för att EU och dess medlemsstater ska kunna iaktta sina förbindelser att skydda barns rättigheter, säger FRA:s direktör Michael O´Flaherty.

Rapporten framhäver att åtgärderna för att minska barnfattigdomen bidrar till att de grundläggande rättigheterna förverkligas. I rekommendationerna uppmanas EU och dess medlemsstater bl.a. att prioritera skyddet av barn i utsatt ställning och utveckla datainsamlingen för att kunna bedöma effekterna av åtgärderna för att minska barnfattigdomen. I rapporten rekommenderas också att EU ska slå ihop finansieringen som anvisas medlemsstaterna för planer och åtgärder för att minska barnfattigdomen.

I rapporten presenteras också lovande praxis för att främja familjevänlighet på arbetsplatser. Befolkningsförbundets program Familjevänlig arbetsplats finns bland dessa.  Programmet erbjuder arbetstagarna möjlighet att arbeta på ett mer flexibelt sätt. Detta ökar välmåendet på arbetsplatsen, minskar personalens sjukfrånvaro och förbättrar möjligheterna att arbeta effektivt och produktivt.  

Syftet med Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) är att tillhandahålla oberoende forskningsbaserad rådgivning och sakkunskap i frågor som gäller grundläggande rättigheter till EU-institutioner och EU-länder. Justitieministeriet är FRA:s nationella kontaktpunkt i Finland.

Ytterligare upplysningar:Kaisa Tiusanen, konsultativ tjänsteman, tfn  029 515 0169, [email protected]

Rapporten på FRA´s webbsidor (på engelska)

Information om Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter