Ungas samhällsengagemang ska förbättras

Justitieministeriet 28.9.2018 13.49
Nyhet

Justitieministeriet har startat ett projekt för att främja ungas delaktighet. Projektet fokuserar på fostran till demokrati och mänskliga rättigheter samt skolornas samarbete bl.a. med olika frivilligorganisationer.

Projektet syftar till att samla och samordna de åtgärder som statsrådet fastställt för att främja ungas delaktighet och utveckla demokrati- och människorättsfostran. I bakgrunden till projektet ligger oron för differentieringen i ungas samhällsengagemang som de senaste studierna visat tecken på.

Som en del av projektet ska Helsingfors universitet bland annat kartlägga utbudet av material som gäller demokrati- och människorättsfostran och som lämpar sig för undervisning och pedagogik samt som ett pilotprojekt testa en webbkurs om demokrati- och människorättsfostran för lärare. Fostran till demokrati och mänskliga rättigheter har också valts som temat för justitieministeriets Demokratipris 2018. Priset beviljas aktörer inom det civila samhället.

Samordningsprojektet består av sju delar och i planeringen och genomförandet av de olika delarna deltar en bred grupp myndigheter från olika förvaltningsområden, kompetenscentrum på ungdomsområdet, högskolor, frivilligorganisationer och andra intressegrupper. Under projektet ska man bl.a. utveckla lärarutbildningen och undervisningsmaterialet som gäller demokrati- och människorättsfostran, förbättra utbudet av verksamhet som stärker ungas lika möjligheter att delta samt genomföra försök och skapa modeller som främjar ungas delaktighet. Därtill ska man i projekt följa och sprida information om forskningsresultat som gäller ungas möjligheter att påverka, öka myndigheternas medvetenhet om ungas delaktighet och kunskaper i att höra dem samt dela ut justitieministeriets Demokratipris.

Målet med samordningsprojektet som genomförs under detta och nästa år är att öka informationsutbytet och nätverkandet mellan olika aktörer och följa genomförandet av åtgärderna. 

Ytterligare information:

Liisa Männistö, sakkunnig, justitieministeriet, tfn 0295 150 231

Panu Artemjeff, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 0295 150 211

Läs mer:

Samordningsprojekt: DINO - Projekt för att utveckla demokrati- och människorättsfostran samt främja ungas delaktighet på justitieministeriets webbplats

Projekt för att utveckla lärarutbildningen på Helsingfors universitets webbplats

Demokratipriset på justitieministeriets webbplats