Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Finlands tredje handlingsplan för ”Kvinnor, fred och säkerhet” har publicerats

FörsvarsministerietInrikesministerietUtrikesministeriet 13.4.2018 13.49 | Publicerad på svenska 19.4.2018 kl. 14.13
Nyhet
UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngzuka Kuva: Marko Huttunen

Finlands nya nationella handlingsplan för ”Kvinnor, fred och säkerhet” offentliggjordes fredagen den 13 april. Det är Finlands tredje handlingsplan och den gäller åren 2018–2021. Handlingsplanens syfte är att Finland ska agera effektivt för att få till stånd hållbar fred genom att stärka kvinnornas deltagande.

Den nationella planen utgår från resolution 1325 av FN:s säkerhetsråd, "Kvinnor, fred och säkerhet". Huvudmålet med resolutionen och därpå följande kompletterande resolutioner är att stärka kvinnors roll och inflytande i konfliktförebyggande, konfliktlösning och fredsbyggande, och att betydligt öka kvinnors säkerhet och faktorer som påverkar den. Också mäns och pojkars särskilda behov ska beaktas.

Den nya nationella handlingsplanen grundar sig på erfarenheter av tidigare planer. Handlingsplanen siktar på konkreta framsteg inom fyra huvudmål:

1. Att öka kvinnors betydelsefulla deltagande och integrera ett genusperspektiv i fredsmedling, fredsprocesser och övergångsprocesser.

2. Att stärka kvinnors betydelsefulla deltagande i konfliktförebyggande och fredsbyggande verksamhet.

3. Att integrera ett genusperspektiv i säkerhetssektorn och i all krishantering.

4. Att stärka skyddet av kvinnor och flickor i konfliktområden, respekten för deras rättigheter och tillgodoseendet av deras behov.

Aspekter som rör migration och förebyggandet av våldsbejakande extremism har inkluderats i handlingsplanen

Utrikesminister Timo Soini talade under utgivningstillställningen och framhöll i sitt anförande Finlands framsteg på flera av handlingsplanens områden, till exempel fredsmedling och krishantering. Finland har som ett bland de första länderna inkluderat aspekter som rör migration och förebyggandet av våldsbejakande extremism i sin nationella handlingsplan. Utrikesministern betonade vikten av att olika grupper i samhället involveras i dialogen. Kvinnor har en central roll i att bygga upp hållbar fred.

UN Womens generaldirektör Phumzile Mlambo-Ngzuka tackade Finland för det strategiska partnerskapet i arbetet för "Kvinnor, fred och säkerhet"-agendan. Mlambo-Ngzuka konstaterade att kvinnors deltagande i fredsprocesser och i säkerhetssektorns verksamhet ger effektivare lösningar och mer hållbara fredsprocesser.

Finland är starkt engagerat i 1325-agendan. Handlingsplanen är liksom tidigare år utarbetad i ett samarbete mellan flera förvaltningsområden. I arbetet deltog utrikesministeriet, inrikesministeriet, försvarsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, försvarsmakten, Krishanteringscentret CMC Finland, Migrationsverket, ett stort antal civilsamhällesorganisationer och experter från olika forskningsinstitutioner. Handlingsplanens genomförande kommer att övervakas och utvärderas regelbundet.

Video från utgivningen av handlingsplanen finns här.

Kvinnor, fred och säkerhet - Finlands nationella handlingsplan 2018-2021

Ytterligare information:

Inrikesministeriet: Vesa Kotilainen, specialsakkunnig, civil krishantering, tfn 0295 488 251 017, [email protected]

Utrikesministeriet: Ann-Sofie Stude, nationell 1325-koordinastor, enheten för FN och allmänna globala ärenden, tfn 0295 350 639, [email protected]

Försvarsministeriet: Helena Partanen, biträdande avdelningschef (försvarspolitiska avdelningen) tfn 0295 140 310, [email protected]