Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Högsjöbevakningsfartygets dop och sjösättning vid STX Finlands Raumo varv

Inrikesministeriet 2.8.2013 14.59
Nyhet

Gränsbevakningsväsendets pressmeddelande 2.8.2013

Högsjöbevakningsfartyget UVL 10, som byggs för Gränsbevakningsväsendet på STX Finland Ab:s Raumo varv, fick på fredagen 2.8. sitt namn Turva vid det högtidliga dopet och sjösättningen. Som fartygets gudmor fungerade inrikesminister Päivi Räsänen, som önskade fartyget och dess besättning lycka och välgång i verksamheten till havs. Minister Räsänen konstaterade i sitt faddertal, att fartygets färdigställande är en viktig del av den i regeringsprogrammet inskrivna beredskapen för riskerna med en ökande sjötrafik och för bekämpning av miljöskador. Fartyget representerar enligt ministern det av regeringen bedrivna samarbetstänkandet, för det har planerats i samarbete mellan experter och fartygets användare, och det stöder många myndigheters arbete. Detta är särskilt viktigt i en tid med knappa resurser.

Högsjöbevakningsfartyget, som blir färdigt i november 2013, är i tekniskt hänseende på toppnivå, 96 meter långt och 17 meter brett. Fartyget är blått och vitt, och färgsättningen enligt nationalflaggan stöder dess arbete i våra havsområdens internationella verksamhetsmiljö. I en öppen namnförslagstävling lämnades inalles 1 358 förslag till namn på fartyget. Gränsbevakningsväsendet valde bland förslagen ett namn som har traditioner och som väl beskriver Gränsbevakningsväsendets kärnuppgifter. Efter färdigställandet placeras fartyget i Finska viken. Fartyget är i seglation året runt, ca 300 dygn per år.

Högsjöbevakningsfartygets uppgifter och funktionsförmåga

Högsjöbevakningsfartyget används för gränsövervakning, sjöräddning, miljöskydd och övervakning av naturresurserna, för oljebekämpning på öppna havet samt för myndighetssamarbete. Från fartyget kan men operera med hjälpbåtar och helikopter. Fartyget används på Östersjöområdet i alla väder- och siktförhållanden och det klarar av självständig långvarig verksamhet med stor aktionsradie. Fartygets skrov och dess system har planerats så att de är sjödugliga och funktionssäkra med tanke på verksamhet i extrema förhållanden.

Fartyget har ett stort arbetsdäck och ett system för uppsamling av olja samt rymliga tankar för uppsamlad olja, vilket möjliggör en lång funktionstid. Oljebekämpning på öppna havet kan vid behov utföras i sjögång och i vinterförhållanden. Fartyget har också förmåga till bekämpning av kemikalieolyckor. Högsjöbevakningsfartygets sjöräddningsförmåga är mångsidig. Det kan fungera i svåra förhållanden och fungerar vid behov som ledningscentral vid flertypsolyckor. Fartyget har stor släckningskapacitet vid fartygsbränder och förmåga att rädda ett stort antal människor ur havet eller från ett annat fartyg. Dessutom har fartyget bl.a. sjukhytter och helikopterdäck för eventuella evakueringar. Också fartygets nödbogseringsförmåga på 100 ton är utmärkt i en situation, där man måste bogsera ett stort olycksfartyg. Högsjöbevakningsfartyget är också utrustat så, att det har stor förmåga att uthärda skador vid grundstötning, brand, maskinhaveri o.dyl. problemsituationer. Fartyget har dubbel botten, dubblerat maskinrum samt separata system för upprätthållande av funktionsförmågan.

Fartyget kan utnyttjas också utanför Finlands sjöräddningsansvarsområde vid olika sedvanliga och större olyckor genom att det fungerar som evakueringsunderlag, oljebekämpningsenhet, ledningsenhet på olycksplatsen eller rentav förser helikoptrarna med bränsle så att deras aktionstid förlängs i en olyckssituation.

I planeringen av fartyget har ägnats särskild uppmärksamhet åt miljövänliga och energieffektiva lösningar. Som bränsle används flytande naturgas (LNG) som ger små utsläpp, och dieselolja, varvid fartygets egna utsläpp blir små.

”I ett fartygs byggnadsprocess är sjösättningen och dopet unika tillställningar, som vi alltid är stolta över särskilt i fråga om det här tekniskt avancerade och för miljövänlig gränsbevakning planerade fartyget. Fartygets byggnadsprocess fortsätter härifrån framöver intensivt fram till fartygets slutliga överlåtande mot slutet av år 2013”, berättar STX Finlands vice verkställande direktör och Raumo varvs direktör Jari Anttila.

”Sjösättningen och dopet är vid anskaffning av ett fartyg alltid unika och ur beställarens synvinkel enastående evenemang, över vilka vi kan vara stolta och för vilka vi kan lyckönska många. Med det här fartyget kommer vi att få en nationellt betydande prestationsförmåga på våra havsområden. Planeringen och byggandet av fartyget - det bevakningsfartyg som nu i dopet fått namnet - är ett bevis på användarens och varvets professionella kunnande. Förberedelserna går nu vidare och siktar mot fartygets ibruktagande”, berättar avdelningschefen vid tekniska avdelningen vid staben för Gränsbevakningsväsendet, kommodor Jukka Jaakkola.

Minister Räsänens tal (på finska) på presskonferensen 2.8.2013:

http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/puheet


Ytterligare information ger:
Jari Anttila, Vice verkställande direktör och Raumo varvs direktör, STX Finland Oy
tfn +358 (0)10 670 6286
Gunnar Holm, Chef för fartygsenheten vid tekniska avdelningen vid Gränsbevakningsväsendet,
tfn +358 (0)71 872 1541


Bilder och meddelanden: www.stxeurope.com/download-center
Hur högsjöbevakningsfartyget färdigställs och dess verksamhet kan man följa på adressen www.raja.fi/uvl10.