Lagprojektet för effektivare investeringsunderstöd för boende i remisskedet

Miljöministeriet 12.8.2015 8.54
Pressmeddelande

Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkastet till en proposition som ska effektivisera användningen av investeringsunderstöd som förbättrar boendeförhållandena för  grupper med särskilda behov. Lagförslaget har beretts som tjänsteuppdrag och har sin grund i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram. Förslaget innehåller små preciseringar också i annan lagstiftning som gäller stöd för bostadsproduktion.

Investeringsunderstöd endast för grupper med särskilda behov

Enligt förslaget ska investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov i fortsättningen beviljas endast för bostäder för personer med störst behov av stöd i boendet, t.ex. personer med utvecklingsstörning, långtidsbostadslösa, klienter i psykiatrisk rehabilitering och äldre personer med försämrat allmäntillstånd. Investeringsunderstöd ska inte längre beviljas för byggande, anskaffning eller ombyggnad av vanliga student-, ungdoms- eller seniorbostäder. Dessa bostadstyper ska dock också i fortsättningen kunna stödjas med statliga räntestödslån, som alltid är kopplade till statens fyllnadsborgen. Understöd ska dessutom också i framtiden kunna beviljas sådana student-, ungdoms- och seniorobjekt som skiljer sig från vanliga bostäder. Objekten ska vara avsedda för t.ex. studerande med utvecklingsstörning, unga som behöver särskilt stöd och äldre personer med försämrat allmäntillstånd.

Med lagförslaget strävar man också efter att förenkla bestämmelserna om stödbeloppet. Beloppets storlek ska i fortsättningen endast grunda sig på de behövliga lokal- eller utrustningslösningar som avviker från det sedvanliga samt på skälighet i boendekostnaderna.

Hyreskontrakt ska skydda de boende, också i objekt för grupper med särskilda behov

Enligt förslaget ska boende i statligt subventionerade hyresbostäder i fortsättningen alltid basera sig på hyreskontrakt. Undantag kan göras endast om det är fråga om temporärt, intervallartat boende för personer som behöver särskild vård och omsorg, dvs. situationer då det inte är vettigt att ingå hyreskontrakt på grund av kortvarigt boende. Denna ändring ska se till att t.ex. de som bor i servicehus får alla de rättigheter som tillkommer hyresgäster enligt lagen om hyra av bostadslägenhet.

Alla som fått uppehållstillstånd ska kunna ansöka om hyresbostad

I utkastet till lagförslag föreslås vidare att bestämmelserna om val av hyresgäster till statssubventionerade hyresbostäder ska ändras i fråga om utländska bostadssökande. Alla som har uppehållstillstånd ska kunna ansöka om att få bo i statligt stödda hyresbostäder, oberoende av för hur lång tid uppehållstillståndet har utfärdats. I praktiken kan personer som är medborgare i länder utanför EU och som uppehåller sig längre än tre månader i Finland väljas som hyresgäster, förutsatt att personen uppfyller de andra kriterierna som hänför sig till valet av hyresgäster. Ändringen ska säkerställa att utlänningar får en jämlik behandling vid valet av hyresgäster och att valet av hyresgäster inte ska utesluta grupper som har ett särskilt motiverat behov av en statssubventionerad bostad.

Utlåtanden kan lämnas fram till den 18 september 2015. Målet är att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen i oktober och att de nya bestämmelserna ska träda i kraft i början av 2016.

Mer information:

Ville Koponen, regeringssekreterare, tfn 0295 250 132, [email protected]

Kimmo Tiilikainen