Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Den första utvecklingspolitiska resultatrapporten överlämnades till riksdagen

Utrikesministeriet 1.11.2018 7.45
Pressmeddelande

Utvecklingspolitisk resultatrapport 2018 överlämnades i dag till riksdagen. Den visar att man med Finlands och dess partners stöd har kunnat uppnå betydande positiva resultat i utvecklingsländer.

Kvinnors och flickors rätt till sin egen kropp har förbättrats och Finlands stöd har hjälpt människor i att anpassa sig till klimatförändringar: cirka 5,5 miljoner kvinnor och flickor har fått tillgång till tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa, nära till sex miljoner människor har fått en toalett och 2,5 miljoner människor har fått tillgång till rent vatten.   

Resultatrapporten samlar resultat som rapporterats åren 2015–2018. I rapporten presenteras för första gången samlade resultat av program som genomförts på olika håll i världen. 

”Rapporten beskriver hur Finland bidrar till att lösa vår tids största globala utmaningar. Finländarna kan vara stolta över detta arbete. Särskilt glad är jag över resultaten av arbetet för att främja kvinnors och flickors rättigheter”, konstaterar utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen.

Rapporten visar att Finland och dess samarbetspartner uppnår målen som ställts för utvecklingspolitiken relativt väl. De bästa resultaten har nåtts då det finansiella stödet har förenats med dialog, expertis och finska värden.

Utmaningar för arbetet orsakas av förhållandena i utvecklingsländerna: väpnade och andra konflikter, tillspetsade situationer och instabila förhållanden. Dessutom hotas många av de resultat som redan uppnåtts att omintetgöras på grund av klimatförändringen. Nedskärningarna i utvecklingssamarbetsanslagen har minskat arbetets flexibilitet och antalet resultat. Rapporten visar att när det gäller att uppnå hållbara resultat och omfattande samhälleliga förändringar finns det behov att utveckla flera av samarbetsformerna.

”Ett av de viktigaste budskapen i rapporten är att det behövs långsiktig verksamhet. Samhälleliga ändringar kräver tid. Under de kommande åren är det viktigt att hålla fast vid det arbete som ger goda resultat. Samtidigt måste utvecklingssamarbetet kontinuerligt anpassas till förändringarna i omvärlden”, säger minister Virolainen.

I resultatrapporten ingår också en översikt över externa utvärderingar om utvecklingspolitiken samt riskhanteringsfrågor. 

”Det är klart det finns vissa risker i anslutning till utvecklingssamarbetet: allt kan inte förutses och ibland inte ger verksamheten inte de önskade resultaten. Rapporten visar dock på vilket sätt medelsanvändningen samt dess resultat och effekter uppföljs, ” konstaterar utrikeshandels- och utvecklingsminister Virolainen.

Resultatrapporten ska diskuteras i riksdagen i november utifrån statsministerns upplysning. Rapporten är den första i sitt slag och den har beretts på riksdagens önskemål och enligt den utvecklingspolitiska redogörelsen 2016. Finlands utvecklingspolitik och -samarbete är en viktig del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik samt Finlands verksamhet för att stödja genomförandet FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Rapporten offentliggjordes under minister Virolainens ledning vid ett omfattande seminarium för intressegrupperna, där den kommenterades av ordförande för utvecklingspolitiska kommissionen  Aila Paloniemi, Finnfunds verkställande direktör Jaakko Kangasniemi och Kepa-Kehys verksamhetsledare Juha-Erkki Mäntyniemi.

Läs

· Utvecklingspolitisk resultatrapport 2018 (118 s., pdf)

· Rapportens websidan: https://kehityspolitiikka2018.um.fi/sv/

Ytterligare information:

Juha Kirstilä, utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialmedarbetare, tel. +358 40 552 8200

Satu Santala, avdelningschef, tel. +358 40 752 1770

Milma Kettunen, kommunikation expert, tel. +358 50 406 5533