Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Riksdagen har antagit lagar som preciserar behörighetsvillkoren för militära tjänster

FörsvarsministerietInrikesministeriet 5.3.2019 19.02 | Publicerad på svenska 5.3.2019 kl. 19.10
Pressmeddelande

Riksdagen har i dag, den 5 mars 2019, antagit lagar genom vilka behörighetsvillkoren preciseras för en person som ska väljas till en militär tjänst vid Försvarsmakten eller Gränsbevakningsväsendet samt till studier som leder till en officerstjänst och till grundkursen för gränsbevakare.

Till en militär tjänst kan en person i fortsättningen utnämnas endast om hen inte har ett sådant medborgarskap i en annan stat eller andra utländska bindningar som avses i säkerhetsutredningslagen, vilka kan äventyra statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets försvar eller Finlands internationella relationer eller tjänstgöringssäkerheten vid Försvarsmakten eller Gränsbevakningsväsendet.

Lagen om Försvarshögskolan ändras så att samma tillförlitlighet förutsätts för studier som leder till en officerstjänst. Samma ändringar gäller också i fråga om behörighetsvillkoren för dem som ska väljas till grundkursen för gränsbevakare.

Vid bedömningen av tillförlitligheten är det väsentligt huruvida det är sannolikt att en utländsk bindning utsätter den som är föremål för utredning för oönskad påverkan.

De utländska bindningarna bör beaktas också med tanke på personens egen ställning och skyddandet av personen. En person kan hamna i en intressekonflikt där hen själv eller en närstående hotas eller där personen på något annat sätt utsätts för påtryckningar att i sitt arbete handla i strid med sina förpliktelser.

I propositionen ändras lagen om försvarsmakten, lagen om Försvarshögskolan och lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning.

De lagar som riksdagen har antagit överlämnas nu till republikens president för stadfästelse, och i samband med detta bestäms också tidpunkterna för när lagarna träder i kraft. Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 juli 2019.

Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av äldre regeringssekreterare Jenni Herrala, tfn 0295 140 072.

Ytterligare upplysningar ges vid inrikesministeriet av regeringsrådet Ari-Pekka Koivisto, tfn 0295 421 601.