Regeringen beslutade om att säkerställa genomförandet av det strukturpolitiska programmet

Statsrådets kommunikationsavdelning 28.8.2014 16.27
Pressmeddelande 344/2014

Vid sina budgetförhandlingar torsdagen den 28 augusti beslutade regeringen om åtgärder för att säkerställa genomförandet av det strukturpolitiska programmet.

Statsminister Stubbs regering beslutade i sitt regeringsprogram i juni att det enligt tidigare överenskommelse genom eventuella ytterligare beslut vid budgetförhandlingarna sommaren 2014 säkerställs att det strukturpolitiska programmet genomförs på det sätt man kom överens om i augusti 2013. Regeringen konstaterade i sitt program att det strukturpolitiska programmet samt planen för de offentliga finanserna 2015–2018, liksom de beslut om genomförande där dessa preciseras, ges företräde i förvaltningsområdenas verksamhet under återstoden av valperioden.

Statssekreterare Hetemäkis ledningsgrupp har följt genomförandet av programmet och presenterat en bedömning av programmets genomförande och sina rekommendationer för att säkerställa genomförandet av det.

I samband med budgetförhandlingarna godkände regeringen också de fortsatta riktlinjerna för inrättande av en metropolförvaltning (se bilaga).

Ytterligare information: Martti Hetemäki, statssekreterare, finansministeriet, tfn 0295 530 292, och Olli-Pekka Heinonen, statssekreterare, statsrådets kansli, tfn 0295 160 280