Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Regeringen föreslår ny lag om militär underrättelseverksamhet

Försvarsministeriet 25.1.2018 13.20 | Publicerad på svenska 25.1.2018 kl. 13.30
Pressmeddelande

Regeringen överlämnade den 25 januari 2018 till riksdagen en proposition med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till lagar som har samband med den.

Den militära underrättelseverksamheten är en central del av Finlands försvarsberedskap. Den följer med utvecklingen i den säkerhetspolitiska omgivningen och producera information om läget som stöd för den högsta säkerhetspolitiska ledningen och det militära beslutsfattandet. Den militära underrättelseinhämtningen ger en förvarning om militära hot som riktar sig mot Finland och utgör ett stöd för andra myndigheter.

Försvarsmakten har i dagsläget bristfälliga befogenheter till informationsinhämtning jämfört med andra länder och med tanke på den förändrade säkerhetsomgivningen.

Tekniken har utvecklats kraftigt och den militära kommunikationen har övergått från en analog verksamhetsomgivning till en digital omgivning. Det är följaktligen ytterst svårt att få tag i kritisk underrättelseinformation utan nya lagstadgade befogenheter.

Målet med propositionen är att förbättra Försvarsmaktens informationsinhämtning om allvarliga internationella hot som anknyter till Försvarsmaktens uppgifter på så sätt att Försvarsmakten ska ha befogenheter för underrättelseinhämtning som avser person, underrättelseinhämtning som avser datasystem och underrättelseinhämtning som avser datatrafik.

Avsikten med militär underrättelseverksamhet är att inhämta information både inom landet och utomlands. Underrättelseinhämtningen riktas mot militär verksamhet, såsom en främmande stats väpnade styrkors och med dem jämförbara truppers verksamhet, underrättelseverksamhet som riktar sig mot Finlands försvar, utvecklande och spridning av militärmateriel samt sådan verksamhet som kan äventyra det finska försvaret eller samhällets vitala funktioner.

Det föreslås dessutom bestämmelser om de principer som ska följas i underrättelseverksamheten samt om styrningen och övervakningen av underrättelseverksamheten vid försvarsförvaltningen. Försvarsmaktens huvudstab och Försvarsmaktens underrättelsetjänst är militärunderrättelsemyndigheter enligt förslaget.

Lagförslagen som ingår i propositionen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, med undantag av sådana förslag till bestämmelser om behörighet som har ett samband med hemlighet i fråga om förtroliga meddelanden. Med stöd av den nya begränsningsgrund som gäller inhämtande av information som föreslås till 10 § 4 mom. i grundlagen ska det dock vara möjligt att lagstifta om dem i vanlig lagstiftningsordning.

Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av lagstiftningsdirektör Hanna Nordström, tfn 0295 140 600.