Regeringen avslog ansökan om undantag för utvidgning av Sallatunturi turismområde

Miljöministeriet 14.11.2019 13.44 | Publicerad på svenska 14.11.2019 kl. 13.50
Pressmeddelande

Statsrådets allmänna sammanträde har i dag behandlat Lapplands förbunds ansökan om undantag i fråga om ett Naturaområde med tanke på godkännandet av landskapsplanen för Rovaniemi och östra Lappland. Planförslaget innehöll en områdesreservering för utvidgning av Sallatunturi turismområde med tanke på en ny slalombacke. Om detta genomfördes skulle det ha konsekvenser som i betydande grad försämrar Natura 2000-området.

Att anlägga en slalombacke med tillhörande liftanläggningar skulle orsaka bestående förändringar i naturskogarna, de trädbevuxna myrarna och fjällhedarna på ett område som omfattar cirka 130 hektar.

Lapplands förbund har av statsrådet ansökt om undantag enligt naturvårdslagen för att förslaget till landskapsplan ska kunna godkännas av skäl som är tvingande på grund av ett ytterst viktigt allmänt intresse. Regeringen beslutade att avslå ansökan, eftersom de lagstadgade villkoren för ett jakande beslut inte uppfylldes.

Målen för skyddet av Natura 2000-områden får inte betydligt försämras. Statsrådet kan dock undantagsvis tillåta att också sådana projekt eller planer godkänns av vägande skäl med anknytning till ett allmänt intresse. Tillämpning av undantagsförfarandet förutsätter att man påvisar att det inte finns några andra alternativ.

Generalplanen för Sallatunturi möjliggör redan i dag att det byggs en ny slalombacke med liftar utanför Natura 2000-området på det område som kallas Aurinkorinne, vilket inte har några negativa konsekvenser för naturvärdena i nätverket Natura 2000. Alternativen skiljer sig åt främst när det gäller backens längd och omfattning. Det kan således inte påvisas att det saknas alternativa lösningar, vilket utgör en förutsättning för undantag.

Mer information:

Heikki Korpelainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 250 135, [email protected]