Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Skyddet av Östersjön och vattendragen beviljades betydande tilläggsfinansiering i budgetmanglingen

Miljöministeriet 29.8.2018 14.06 | Publicerad på svenska 29.8.2018 kl. 16.20
Pressmeddelande
© Mikael Ahlfors, miljöministeriets bildbank

Under budgetmanglingen föreslog regeringen att det ska beviljas tilläggsfinansiering om 15 miljoner euro för 2019 för effektivisering av skyddet av Östersjön och vattendragen. Regeringen inleder ett program som syftar till att förbättra Östersjöns och vattendragens tillstånd. Anslaget för programmet uppgår till sammanlagt 45 miljoner euro för 2019‒2021. Med finansieringen understöds också forskningen om Östersjöns tillstånd, t.ex. genom användning av det renoverade havsforskningsfartyget Aranda.

Miljöministeriet har berett ett program för effektiviserat vattenskydd som baserar sig på samarbete mellan aktörerna i vattendragens avrinningsområden. Åtgärderna i programmet ska bidra till minskad näringsbelastning från jordbruket genom att man i hög utsträckning tar i bruk nya metoder, såsom gipsspridning, strukturkalkning och fibrer. Medel anvisas också för hållbar hantering av vattnet i städer. Vid hantering av dagvattnet i städerna används naturliga behandlingsmetoder, såsom våtmarker och andra former av naturligt anlagda miljöer.

Med hjälp av den finansiering som beviljats för vattenskyddet uppdateras också utredningen om de vrak som innehåller olja och som ligger i Finlands territorialvatten och ekonomiska zon. Vrak som är klassade som högriskobjekt kan dessutom tömmas på olja.

”Vattenstatusen i våra inlandsvatten och i Östersjön är oroväckande, det påmindes vi om i somras. Vi behöver snabba insatser inom vattenskyddet för att vattennaturen ska må bra och vi ska kunna njuta av våra vattendrag”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Den finansiering som anvisas för Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) och för anskaffning av områden hålls på nuvarande nivå, dvs. 16 miljoner euro.

Det föreslås att Forststyrelsens naturtjänster ska anvisas 1,9 miljoner euro för främjande av skötseln och nyttjandet av nationalparkerna, och av detta belopp utgör miljöministeriets andel 1,5 miljoner euro.

Flera nya bostäder till skäligt pris

De fullmakter att bevilja räntestödslån som föreslagits inom den statsunderstödda sociala bostadsproduktionen hålls kvar på detta års nivå, dvs. 1,41 miljarder euro. Med detta anslag beräknas ca 9 000 nya bostäder kunna byggas. Samtidigt stöds regeringens mål om att halvera bostadslösheten fram till 2022. För att utbudet av bostäder till skäligt pris ska utökas ska A-Kruunu Oy kapitaliseras med 50 miljoner euro ur Statens bostadsfond. Tack vare kapitaliseringen kan A-Kruunu Oy fördubbla sin produktion och utvidga den inte bara inom Helsingforsregionen, utan också till andra växande stadsregioner.

Programmet för träbyggande, som främjar klimatvänligt byggande, anvisades ett anslag på 2 miljoner euro.

Talen är slutgiltiga först efter regeringens allmänna sammanträde. Budgetpropositionen föredras för statsrådets allmänna sammanträde den 17 september.

Mer information

E-postadresserna har formen [email protected]

Taru Savolainen, specialmedarbetare (miljö, natur), tfn 040 535 8622

Tea Usvasuo, specialmedarbetare (boende, byggande), tfn 046 922 8946

Programmet för effektiviserat vattenskydd
Saara Bäck, miljöråd, tfn 0295 250 337

Räntestödsfullmakter, A-Kruunu Oy och träbyggande
Timo Tähtinen, byggnadsråd, tfn 0295 250 306

Beredningen av miljöministeriets budgetförslag
Timo Jaakkola, ekonomichef, tfn 0295 250 214