EU:s urbana agenda intensifierar samarbetet mellan medlemsländerna när det gäller stadsutveckling

Arbets- och näringsministerietMiljöministeriet 30.5.2016 15.14
Pressmeddelande

I syfte att intensifiera samarbetet mellan medlemsländerna, kommissionen, städerna och övriga aktörer på området för stadsutveckling skapas en ny EU-agenda för städer, som ska drivas på frivillig basis. De EU-ministrar som ansvarar för urbana frågor antog i dag vid sitt inofficiella möte den så kallade Amsterdamdeklarationen (Pact of Amsterdam) där huvuddragen i den urbana agendan beskrivs.

I syfte att intensifiera samarbetet mellan medlemsländerna, kommissionen, städerna och övriga aktörer på området för stadsutveckling skapas en ny EU-agenda för städer, som ska drivas på frivillig basis. De EU-ministrar som ansvarar för urbana frågor antog i dag vid sitt inofficiella möte den så kallade Amsterdamdeklarationen (Pact of Amsterdam) där huvuddragen i den urbana agendan beskrivs.

"Agendan förbättrar städernas möjligheter att förnyas och bidrar till uppfyllelsen av EU:s övergripande mål. För Finlands del är det positivt att agendan också bekräftar den stora betydelsen av växelverkan mellan dels de små och medelstora städerna, dels städerna och landsbygden, inom det nya samarbetet", sade jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, som representerade Finland vid mötet.

"Agendan ger ny kraft åt ansträngningarna att främja klimatmålen och resurseffektiviteten i städerna.  I Finland har vi  mycket kompetens och information som vi kan dela med oss av till de övriga EU-länderna. Som exempel kan nämnas våra HINKU-kommuner, som siktar på att bli koldioxidneutrala, och det färska tillväxtavtalet för huvudstadsregionen som ska främja smarta och rena lösningar", sade minister Tiilikainen.

"Nya flexibla, öppna och innovativa samarbetssätt som sätter fart på stadsutvecklingen är mycket välkomna.  Med deras hjälp stärker vi Europas konkurrenskraft i förhållande till de övriga kontinenterna. Samtidigt främjar vi hållbar utveckling och förbättrar människornas livskvalitet", tillade näringsminister Olli Rehn.

Den urbana agendan har som mål att förbättra och effektivisera den EU-lagstiftning som påverkar städerna, att utveckla de nuvarande finansieringsinstrumenten samt att öka informationsutbytet och det ömsesidiga erfarenhetsutbytet mellan medlemsländerna och mellan städerna. Genom agendan skapas det inga nya finansieringskällor och överförs inte heller några befogenheter till EU-nivå. Vid organiseringen av agendan utnyttjas befintliga organseringsformer och fora.

Tolv teman: från integration till luftkvalitet

Det praktiska samarbetet genomförs inom ramen för tolv utvalda teman med tillhörande tematiska partnerskap. Partnerskapsgrupperna kommer att arbeta i cirka tre års tid, och de består av representanter för medlemsländerna, kommissionen, städerna och övriga intressentgrupper.

Arbetsmetoden har med finansiering från EU-ordförandelandet Nederländerna prövats som ett pilotprojekt sedan hösten 2015. Teman för de pågående partnerskapen är integration av migranter och flyktingar, fattigdom i städerna, bostäder och luftkvalitet. Från Finland deltar Helsingfors stad i de partnerskap som dryftar integration av migranter respektive luftkvalitet.

De åtta övriga teman är sysselsättning och färdigheter i den lokala ekonomin, cirkulär ekonomi, klimatanpassning, energiomställning, hållbar markanvändning och naturbaserade lösningar, rörlighet i städerna, digital övergång samt innovativ och ansvarsfull offentlig upphandling.

Målet för de tematiska partnerskapen kan vara exempelvis att föreslå förbättringar i de gällande EU-bestämmelserna eller befintliga finansieringsinstrumenten eller att starta forskningsprojekt för att fylla ett identifierat EU-övergripande informationsgap. De europeiska överdirektörer som ansvarar för stadspolitiken i medlemsländerna beslutade om teman för partnerskapen och om arbetsmetoderna. Det är också för dem som partnerskapen kommer att presentera slutresultaten av sina arbeten.

Avsikten är att kommissionen från och med 2017 ska finansiera samordningen av arbetet i partnerskapen.

Mer information:

Ministerns specialmedarbetare Tea Usvasuo, miljöministeriet, tfn 046 922 8946, [email protected]@ym.fi

Konsultative tjänstemannen Olli Maijala, miljöministeriet, tfn +358 (0) 295 250, 174, [email protected]@ym.fi

Ministerns specialmedarbetare Jannika Ranta, arbets- och näringsministeriet, +358 29 50 47165, [email protected]

Planerare Anni Salmi, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 435 3255, [email protected]