Den utvecklingspolitiska redogörelsen: Finland arbetar för hållbar tillväxt, kvinnors ställning och för att lösa problemen i bräckliga stater

Utrikesministeriet 4.2.2016 13.45
Pressmeddelande

Pressmeddelande 26/2016
4.2.2016

I statsrådets nya redogörelse har riktlinjerna för Finlands utvecklingspolitik dragits upp med beaktande av den rådande internationella och nationella situationen. Finland höjer sitt stöd till de minst utvecklade staterna och till bräckliga stater, som till exempel Somalia, och riktar allt mer resurser till ursprungs-, transit- och mottagarländerna för den påtvingade migrationen.

Statsrådet antog en utvecklingspolitisk redogörelse den 4 februari 2016. Redogörelsen för fram utvecklingspolitikens nära samband med Finlands övriga utrikes- och säkerhetspolitik. Det framträder särskilt i konfliktdrabbade områden, i bräckliga stater och i flyktingfrågor. En stabil och trygg värld är också i Finlands intresse.

I Finlands utvecklingspolitik betonas särskilt kvinnors och flickors rättigheter och stärkandet av utvecklingsländers egen ekonomi, för att öka arbetstillfällen, näringar och välfärd. Till tyngdpunkterna hör också demokrati och samhällets funktionsförmåga, tillgång till mat, vatten och energi samt hållbar användning av naturresurser.

”Vi funderar nu ännu noggrannare inom vilka sektorer vårt kunnande behövs för att våra partnerländer i framtiden ska kunna stå på egna ben. Ett exempel är stärkandet av beskattningsförmågan och transparent användning av offentliga medel”, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka.

Fart på hållbara investeringar

Det centrala målet för Finlands utvecklingspolitik är minska fattigdom och ojämlikhet. Välfärden kommer inte att öka i utvecklingsländerna utan hållbar ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen. Detta kommer tydligt fram i Agenda 2030 för hållbar utveckling, som FN-staterna godkände i september 2015, och det beaktas i Finlands utvecklingspolitik.

Under regeringsperioden deltar Finland med sammanlagt över en halv miljard euro i internationella insatser för att få investeringar till utvecklingsländerna som stöder hållbar utveckling. Regeringen uppmuntrar och stöder ansvarsfulla finländska företag på utvecklingsländernas marknader.

”I Afrika finns en enorm potential i förnybara energikällor, men samtidigt lever tre av fyra invånare i Afrika söder om Sahara utan el. Situationen kommer inte att lösas utan privata investeringar. Vi kan främja att sådana uppstår genom medel för utvecklingssamarbete”, konstaterar Toivakka.

Mer stöd till bräckliga stater

I det bilaterala utvecklingssamarbetet växer de minst utvecklade staternas och de bräckliga staternas roll eftersom behovet av Finlands stöd där är allra störst. Finland ökar sitt stöd till Somalia och Etiopien. I Afrika fortsätter också samarbetet med Moçambique och Tanzania. I Asien fokuseras stödet till Afghanistan, Myanmar och Nepal. I Europa stöds Ukrainas strukturella reformer och återuppbyggnad.

Samarbetet med några långvariga partnerländer, som Zambia och Kenya, blir så småningom mera mångsidigt och gåvobiståndets andel minskar.

Mer resurser ska riktas till ursprungs-, transit- och mottagarländerna för flyktingströmmen. Finland höjer sitt stöd till de områden som drabbats av konflikterna i Syrien och Irak, och agerar aktivt för att få till stånd gemensamma lösningar.

Bland de internationella organisationerna är det FN-organen UN Woman, UNFPA och UNICEF, som arbetar för att stärka kvinnors och flickors ställning, som är Finlands viktigaste partner. Också Europeiska unionen och utvecklingsbankerna förblir centrala samarbetspartner.

Statsrådets redogörelse om Finland utvecklingspolitik har sammanställts i samarbete med centrala finländska intressegrupper, och riksdagen kommer att behandla redogörelsen under våren.

Ytterligare information: Elina Kalkku, understatssekreterare, utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik, tfn work 0295 350 556, Riikka Laatu, biträdande avdelningschef, utvecklingspolitiska avdelningen, tfnwork 0295 350 970, och Juha Kirstilä, utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 351 834.