Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Miljöministeriets förslag till förvaltningsområdets budget för 2019

Miljöministeriet 9.8.2018 10.12
Pressmeddelande

I miljöministeriets förslag till budget för det egna förvaltningsområdet 2019 uppgår anslagen till sammanlagt 182,9 miljoner euro, vilket är 1,4 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2018. Skillnaden beror bland annat på minskade fartygsinvesteringar, tidigare ramförändringar i statsfinanserna och minskade omkostnader för Finlands miljöcentral.

I förslaget anvisas 102 miljoner euro för miljö- och naturvård. För områdesanvändning, boende och byggande anvisas 23,8 miljoner euro. För förvaltningsområdets omkostnader föreslås 57 miljoner euro.

Ur statens bostadsfond, som inte omfattas av budgeten, kommer dessutom medel för uppskattningsvis 176,5 miljoner euro att användas till bidrag för bostäder och 5,4 miljoner euro till räntestöd. Ur statens bostadsfond intäktsförs 5,25 miljoner euro i budgeten.

Vattenskyddet effektiviseras, finansieringen av METSO-programmet förblir oförändrad

Det föreslås att sammanlagt 10 miljoner euro reserveras för skyddet av Östersjön och vattendragen. Miljöministeriet har berett ett effektiviserat vattenskyddsprogram, och regeringen kommer att förhandla om anslagen för och det huvudsakliga innehållet i programmet vid budgetmanglingen i slutet av augusti.

Inom miljövården satsar man på att sanera förorenade markområden och på att främja miljövården. Enligt budgetförslaget reserveras det 8,4 miljoner euro för dessa ändamål. För andra fasen av stängningen av Hitura-gruvan i Nivala föreslås ett anslag på 16,3 miljoner euro.

Genomförandet av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) och genomförandet av nätverket Natura 2000 och av naturskyddsprogram som man tidigare beslutat om fortsätter. År 2019 föreslås 26,6 miljoner euro för förvärv av och ersättningar för nya naturskyddsområden. Finansieringen av METSO-programmet hålls på samma nivå som tidigare. För Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter föreslås ett anslag på sammanlagt 30,1 miljoner euro.

Ansvaret för bekämpningen av olje- och kemikalieskador överförs till inrikesministeriet, och därför överförs också 5,5 miljoner euro från miljöministeriets förvaltningsområde till inrikesministeriet.

Satsningar på klimatåtgärder och stadsregionernas livskraft

För genomförandet av den klimatpolitiska plan på medellång sikt som sträcker sig till 2030 reserveras 1 miljon euro. Programmet för träbyggande fortsätter med stöd av ett anslag på 2 miljoner euro.

Det föreslås ett anslag på 1 410 miljoner euro som räntestödsfullmakter för den statsunderstödda sociala bostadsproduktionen, vilket enligt uppskattning gör det möjligt att bygga cirka 9 000 nya bostäder. Som borgenslånefullmakter för nyproduktion föreslås 285 miljoner euro och som statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag 100 miljoner euro. Merparten av den statsunderstödda bostadsproduktionen är inriktad på de största tillväxtcentrumen, särskilt Helsingforsregionen.

För att öka den statsunderstödda produktionen av hyresbostäder föreslås det att de kommuner i Helsingforsregionen som har ingått avtal rörande markanvändning, boende och trafik (MBT) anvisas tidsbundna startbidrag till ett belopp av sammanlagt högst 20 miljoner euro. I de områden som omfattas av MBT-avtalen främjas dessutom bostadsproduktionen genom understöd för byggande av kommunalteknik, och till dessa understöd anvisas högst 15 miljoner euro.

A-Kruunu Oy kapitaliseras med 50 miljoner euro ur statens bostadsfond i syfte att utöka utbudet av bostäder till skäligt pris. Målet är att öka byggandet i Helsingforsregionen och utvidga byggandet till att omfatta även andra större stadsregioner.

För byggande och reparation av bostäder för grupper med särskilda behov föreslås investeringsunderstöd till ett belopp av 110 miljoner euro. Understöden anvisas primärt för åtgärder som ska främja produktionen av bostäder för de grupper som har det sämst ställt. För reparationsunderstöd reserveras enligt förslaget 35,5 miljoner euro. Anslaget riktas i huvudsak till reparation av bostäder för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt till stöd för installation av hissar i befintliga bostäder.

Hållbar utveckling av högsta prioritet

Miljöministeriets budgetförslag stöder på många sätt Finlands mål för hållbar utveckling.

Miljöministeriet stöder fokusområdet Ett koldioxidneutralt och resurssmart Finland i omfattande utsträckning genom att främja begränsning av klimatförändringen, den cirkulära ekonomin, skyddet av den biologiska mångfalden, en hållbar stadsutveckling och träbyggande.

Miljöministeriet genomför ett riksomfattande program för hållbar stadsutveckling som har koldioxidsnålhet, resurseffektivitet, smarta tjänster, hälsa och minskande av ojämlikhet som prioriterade områden.

Miljöministeriet verkställer Agenda 2030-handlingsprogrammets fokusområde Ett Finland där det råder jämlikhet, jämställdhet och kompetens genom att utöka produktionen av hyresbostäder till skäligt pris och genom att förbättra boendeförhållandena för olika befolkningsgrupper. Regeringen syftar till att halvera antalet bostadslösa före 2022.

Miljöministeriets budgetförslag stöder möjligheterna för gruppen De ungas Agenda 2030 att delta i det nationella arbetet för hållbar utveckling. Gruppens initiativ finansieras och gruppens medlemmar bjuds in till möten som kommissionen för hållbar utveckling ordnar.

Ytterligare information:
E-postadresserna har formen [email protected]

Naturmiljö
Saara Bäck, miljöråd, tfn 0295 250 337 (ställföreträdare för överdirektör Ari Niiranen)

Miljövård
Tuula Varis, överdirektör, tfn 0295 250 310

Den byggda miljön
Timo Tähtinen, byggnadsråd, tfn 0295 250 306

Beredningen av miljöministeriets budgetförslag
Timo Jaakkola, ekonomichef, tfn 0295 250 214