Justitiekanslern Tuomas Pöystis öppningsord i niondeklassisternas grundlagsdag 13.9.2019

Justitiekanslersämbetet 13.9.2019 15.24
Tal

(Med reservation för ändringar)

Bästa gäster,

Jag heter Tuomas Pöysti och är statsrådets justitiekansler – Finlands högsta laglighetsövervakare. Mitt arbete är stiftat i grundlagen. Jag övervakar att republikens president, regeringen, domstolarna och domarna, den offentliga förvaltningen och dess tjänstemän samt arbetstagarna inom den offentliga sektorn och i överlag alla de som sköter en offentlig uppgift följer lagen i sin verksamhet och att de grundläggande fri- och rättigheterna i Finland uppfylls. Riksdagens justitieombudsman är jämsides med statsrådets justitiekansler den högsta laglighetsövervakaren i Finland. Vem som helst kan vända sig till oss.

Som ett par exempel över mitt arbete kan jag nämna följande fall: en del av de grundläggande fri- och rättigheterna är yttrandefriheten. Men via yttrandefriheten kommer också ett ansvar och respekterande av andra människor. Jag har till exempel avgjort, ifall statsministern får blockera i de sociala medierna (det får han, under vissa villkor: OKV/1045/1/2018, på finska) och vilka krav som ställs gällande respekterande av en medmänniska i en offentlig diskussion i en ministers blogg (osakligt språkbruk i försvarsministerns blogg–fallet under förra regeringsperioden OKV/363/1/2019, på finska). Jag har även framfört observationer gällande bättre beaktande av barns och ungas intressen inom lagförberedningen (anförande gällande barnvänlighet och genomförande av barnens rättigheter i Finland, på finska).

På statsmaktens vägnar hälsar jag er välkomna till denna grundlagsdag som ordnas Finlands regeringsform 100 år till ära här i regeringens lokaler på det historiska Ständerhuset.

För hundra år sedan stiftades det självständiga Finlands första regeringsform.  Grundlagen ställer spelreglerna för det samhälleliga beslutsfattandet, maktutövningen samt våra grundläggande rättigheter, fri- och rättigheterna. Tack vare statens och samhällets system som baserar sig på grundlagen lever vi i ett organiserat samhälle istället för ett otryggt kaos. Tack vare grundlagen är vårt samhälle och vår stat en stark demokrati och rättsstat.

Statsmakten i Finland tillhör det finska folket, det vill säga oss alla. Det viktigaste är att alla tillsammans har en möjlighet att delta i beslutsfattandet av gemensamma saker. Alla är jämlika och man strävar till att ge alla lika chans att fungera i samhället som dess befullmäktigade medlemmar. I en statsmakt väljs statens och kommunernas högsta beslutsfattare i ett fritt val. Därutöver har varje människa rätt att fritt delta i en offentlig diskussion, skaffa och få information samt en chans att delta i beslutsfattandet som påverkar henne själv, sin omgivning och sitt samhälle - dessa rättigheter att delta och inverka gäller även unga och barn.

Lyssna, fråga, kommentera och delta aktivt: det är ju trots allt ni som är representanterna för de kommande åren och generationerna! Som grund för vår grundlag står principen för ett brett deltagande och fri- och rättigheterna känner igen de ungas och kommande generationernas rättigheter. Välkomna allesammans för att begrunda grundlagens mening och dess nytta åt oss alla, speciellt gällande våra unga och vår framtid.