Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Försvarsministeriet beslöt om försvarsmaktens deltagande i internationellt övningssamarbete år 2020

Försvarsministeriet 8.11.2019 13.30 | Publicerad på svenska 8.11.2019 kl. 13.40
Pressmeddelande

Betydelsen av det internationella övningssamarbetet har framhävts vid utvecklandet av de färdigheter och den förmåga som försvarsmaktens uppgifter förutsätter. Det fördjupade försvarssamarbetet har också påverkat målen, scenarierna och omfattningen av övningarna inom det internationella övningssamarbetet.

Försvarsmaktens deltagande i det internationella övningssamarbetet år 2020 utgör en fortsättning på de föregående årens långsiktiga deltagande i övningar och grundar sig för sin del på ett intensifierat försvarssamarbete. Ett progressivt försvarssamarbete med Sverige, Förenta staterna och Nato påverkar också innehållet i övningssamarbetet. Fokus i försvarsmaktens internationella övningssamarbete ligger på krävande internationella övningar samt på övningar som syftar till att utveckla förmågan att både lämna och ta emot militärt bistånd.

Försvarsmaktens viktigaste internationella övningshelheter nästa år utgör en del av det bilaterala och multilaterala samarbete som ska bedrivas med Norden samt med Sverige och Förenta staterna. Övningshelheterna som hänför sig till dessa ordnas under våren och början av sommaren i Sverige, Norge och Finland.

Försvarsmaktens plan för år 2020 innehåller 71 övningsevenemang (2019 var de 92), vilkas kostnader uppgår till sammanlagt cirka 7,9 milj. euro (10,8 milj. euro år 2019). Övningskostnaderna i anslutning till deltagandet i EU:s stridsgrupper, som uppgår till ca 0,5 miljoner euro, täcks med UM:s anslag för militär krishantering. Ytterligare information om Finlands deltagande i det internationella övningssamarbetet samt exempel på övningar år 2020 finns på försvarsministeriets webbplats.

Ytterligare upplysningar på försvarsministeriet ges av överdirektör Janne Kuusela, tfn. +358 295 140 300 samt äldre avdelningsstabsofficer Jyri Saanio, tfn. +358 295 140 003.