Stubbs regering håller fast vid det som avtalats och satsar på tillväxt

Statsrådets kommunikationsavdelning 19.6.2014 15.00
Pressmeddelande 256/2014

De miniregeringsförhandlingar som förts under ledning av regeringssonderaren Alexander Stubb har avslutats och de fem partierna har nått enighet om det nya regeringsprogrammet. Målet för regeringen är ett öppet, rättvist och djärvt Finland.

En starkt offentlig ekonomi är en förutsättning för hållbar välfärd. Stubbs regeringsprogram baserar sig på de strukturpolitiska beslut som fattats av statsminister Katainens regering och på riktlinjerna för anpassningen av den offentliga ekonomin. Regeringen vill upprätthålla en stabil ekonomisk politik. De ramregler som man enats om tidigare följs och skuldsättningen bryts 2018.

Ett annat fokus för Stubbs regering är att skapa ny tillväxt och arbetsplatser. Regeringen förbinder sig att undvika att öka näringslivets kostnader eller regleringsbörda. Vid regeringsförhandlingarna beslutade man också om täckande nya satsningar på att förbättra tillväxten och sysselsättningen.

De nya tillväxtåtgärderna har skrivits in i programtexten för Stubbs regering. Regeringen förbinder sig t.ex. att främja betydande trafikprojekt, såsom Centrumslingan, västmetron och stadsspårvägen i Tammerfors. På bostadsmarknaden vidtas flera åtgärder som stimulerar byggandet och det utreds om det behöver grundas ett bostadsbyggnadsbolag som ägs av staten, kommunsektorn och den privata sektorn. Regeringen inför inte windfall-skatten. Också möjligheten för företag att dra av 50 % av representationsutgifterna återinförs vid ingången av 2015 i syfte att skapa fler arbetsplatser. I syfte att stimulera den inhemska efterfrågan, köpkraften och sysselsättningen görs dessutom fulla justeringar enligt inflation och inkomstnivå i de tre lägsta inkomstklasserna i beskattningen av pensioner och förvärvsinkomster 2015 och frysningen flyttas fram till 2016. Barnfamiljernas ställning stöds genom en utveckling av skatteavdragssystemet.

För att göra arbete mer lönsamt och för att höja sysselsättningsgraden förbättrar regeringen samordningen av arbete och social trygghet. Regeringen fortsätter sitt målmedvetna arbete för att lindra arbetslösheten bland de arbetslösa som är svåra att placera.

Stubbs regering sörjer för kontinuitet, förutsägbarhet och konsekvens inom utrikes- och säkerhetspolitiken.