Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Slutrapport om jämställdhetsprogrammet i regeringens aftonskola

Statsrådets kommunikationsavdelning 14.1.2015 19.28
Pressmeddelande

Regeringen behandlade slutrapporten om jämställdhetsprogrammet i sin aftonskola onsdagen den 14 januari.

Programmet innehåller de centrala åtgärder som ministerierna under den här regeringsperioden har använt för att främja att jämställdhet förverkligas.

Åtgärderna omfattar olika delområden i samhället, bland annat arbetslivet, utbildning samt att främja välmående och hälsa. Alla ministerier har ansvarat för åtgärderna inom sitt eget förvaltningsområde.

Till största delen har jämställdhetsprogrammet förverkligats bra. Av sammanlagt 66 åtgärder har 12 antingen förverkligats eller etablerats i verksamheten och över 30 åtgärder har framskridit bra. Resten har framskridit långsammare.

Det är positivt att man har förmått att främja teman som inte tidigare förts fram så mycket i jämställdhetspolitiken, så som till exempel att främja mäns välmående och hälsa. Inom familjeledigheterna har kvoterna som är vikta för pappor också utökats.

En del av jämställdhetsproblemen är så seglivade att arbetet inte har framskridit tillräckligt inom dem. De här är till exempel jämställdheten i arbetslivet – bland annat löneskillnaderna – och våld mot kvinnor och våld i nära relationer. För att råda bot på de här problemen måste man intensifiera och förstärka arbetet mellan olika förvaltningsområden och aktörer.

Jämställdhetsprogrammet har konstaterats vara ett fungerande och nödvändigt verktyg för att koordinera jämställdhetsarbetet i statsrådet. Att främja jämställdheten mellan könen borde också bli en del av de stora strukturreformerna, såsom social- och hälsovårdsreformen och pensionsreformen.

Regeringen har som mål att minst 40 procent ska vara kvinnor respektive män av styrelsemedlemmarna i stora och medelstora börsbolag innan den 1 januari 2020. Utgångspunkten är att målet uppnås med näringslivets egna medel. Regeringen följer aktivt med både hur målet uppfylls och bolagens verksamhet, och uppskattar 2017-2018 möjliga behov av lagstiftning.

Ytterligare information: konsultativ tjänsteman Eeva Raevaara, tfn 0295 163 231, social- och hälsovårdsministeriet