FI SV EN

Arbetsgrupp föreslår lagstiftningsgrund för militär underrättelseverksamhet

Försvarsministeriet 19.4.2017 9.30 | Publicerad på svenska 19.4.2017 kl. 9.40
Pressmeddelande

En arbetsgrupp som bereder lagstiftning om militär underrättelseverksamhet överlämnade sitt betänkande till försvarsminister Jussi Niinistö den 19 april 2017. Arbetsgruppen föreslår i sitt betänkande att en lag om militär underrättelseverksamhet ska stiftas. Syftet med lagförslaget är att uppdatera den lagstiftning som gäller försvarsmaktens underrättelseverksamhet samt att uppfylla de krav som följer av grundlagen och internationella förpliktelser som binder Finland.

För att försvarsmakten ska kunna sköta sina lagstadgade uppgifter förutsätts underrättelseinhämtning, och militär underrättelseverksamhet är en viktig del av den finska försvarsberedskapen. Målet med underrättelselagstiftningen är att förbättra informationsinhämtningen om allvarliga internationella hot som anknyter till försvarsmaktens uppgifter på så sätt att försvarsmakten inom landet och utomlands ska ha befogenheter till underrättelseinhämtning som avser person, underrättelseinhämtning via radiosignaler och underrättelseinhämtning som avser datasystem samt underrättelseinhämtning som avser datatrafik.

Avsikten med den militära underrättelseverksamheten är att följa med utvecklingen i den säkerhetspolitiska omgivningen och producera information om det rådande läget som stöd för den högsta säkerhetspolitiska ledningen och det militära beslutsfattandet. Den militära underrättelseinhämtningen ger en förvarning om ett militärt hot som riktas mot Finland. Vidare stöder den militära underrättelseinhämtningen det beslutsfattande som gäller internationella insatser samt de finska truppernas verksamhet och egenskydd.

Det föreslås att i lagen ska föreskrivas om föremålen för militär underrättelseverksamhet och om de principer som ska följas i underrättelseverksamheten samt om styrningen och övervakningen av verksamheten. Försvarsmaktens huvudstab och Försvarsmaktens underrättelsetjänst ska enligt vad som föreslås vara militärunderrättelsemyndigheter. I lagen ska föreskrivas om de underrättelsemetoder som står till myndigheternas förfogande och om beslutsfattandet om användningen av befogenheterna samt om anmälan om en underrättelseuppgift, förbud mot underrättelseinhämtning, internationellt samarbete och om registrering av uppgifterna.

I beredningsarbetet har de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna beaktats och olika intressentgrupper har hörts i omfattande grad.

Arbetsgruppens arbete hör till beredningen av underrättelselagstiftningen som baserar sig på regeringsprogrammet. Nu när betänkandena som gäller projektet har blivit klara skickas de ut på remiss. Avsikten är att propositionerna kan lämnas till riksdagen för behandling under den kommande höstsessionen.

Betänkandet finns på försvarsministeriets webbsida (på finska men lagparagraferna finns också på svenska i betänkandet) på adressen: http://www.defmin.fi/tiedustelu

Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av lagstiftningsdirektör Hanna Nordström, tfn 0295 140 600, och om kommunikationen av specialsakkunnig Eemeli Peltonen, tfn 0295 140 125.