Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Reviderad förordning om energicertifikat sänds på remiss

Miljöministeriet 26.9.2017 15.23 | Publicerad på svenska 26.9.2017 kl. 15.40
Pressmeddelande

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till ny förordning om energicertifikat. Den tidigare förordningen uppdateras så att den motsvarar bestämmelserna om nära-nollenergibyggnader, som träder i kraft i början av nästa år. Utlåtanden kan lämnas till den 27 oktober 2017.

Det föreslås ändringar i terminologin och beräkningsreglerna i förordningen om energicertifikat, liksom även i det sätt byggnaderna indelas i energiprestandaklasser. Avsikten är även att förnya energicertifikatsblanketten med tillhörande anvisning.

Behovet av att revidera förordningen om energicertifikat har sin grund i direktivet om byggnaders energiprestanda. På grund av direktivet har markanvändnings- och bygglagen ändrats så att de nya byggnader som uppförs efter den 1 januari 2018 ska vara nära-nollenergibyggnader. Med nära-nollenergibyggnad avses en byggnad med väldigt hög energiprestanda där den mycket låga mängd energi som behövs i hög grad tillförs i form av energi från förnybara energikällor. I Finland påskyndas uppförandet av nära-nollenergibyggnader genom en förordning om energiprestandan i nya byggnader och en förordning om energiformsfaktorer, som båda ska börja tillämpas från ingången av 2018. Genom den nya förordningen om energicertifikat säkerställs att bestämmelserna tillsammans utgör en enhetlig helhet.

Energicertifikatens klassificering uppmuntrar till att bygga i energiprestandaklass A

”Genom reformen vill vi uppmuntra till byggande som är ännu mer energieffektivt än det som anges i bestämmelserna. En ny byggnad kan i energicertifikatet placeras i energiprestandaklass A på mer kostnadseffektiva premisser än tidigare. En ny byggnad som uppfyller kraven för en nära-nollenergibyggnad ska i fortsättningen kunna placeras i klass B i stället för i klass C”, berättar miljörådet Maarit Haakana vid miljöministeriet.

Syftet är att i den nya förordningen ytterligare förtydliga de olika roller som dels energicertifikaten och dels energiföreskrifterna vid nybyggnad har. Energicertifikaten klassificerar byggnaderna enligt energiprestanda och möjliggör jämförelse av olika byggnader, men visar inte hur byggkraven uppfylls.

I det förslag som sänts på remiss riktas också rekommendationerna för energibesparing in på omfattande reparationer och andra reparationer. Detta tillägg beror på den formella underrättelse som Europeiska kommissionen gav Finland sommaren 2016.

Gamla certifikat behöver inte förnyas

Om byggnaden redan har ett giltigt energicertifikat, behöver ett nytt certifikat inte skaffas för försäljning eller uthyrning förrän certifikatet, som är i kraft i 10 år, upphör att gälla. Bostadsbolag och ägare till byggnader kan om de vill trots allt skaffa ett certifikat som upprättats enligt de nya bestämmelserna.

Den förordning om energicertifikat som nu sänts på remiss avses träda i kraft vid ingången av 2018. Riksdagen behandlar just nu den ändring av lagen om energicertifikat för byggnader som ligger till grund för förordningen.

Ytterligare upplysningar:

Maarit Haakana, miljöråd, tfn 0295 250 069, [email protected]