Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsrådet fattade principbeslut om en strategi för bekämpning av miljöskador

Miljöministeriet 13.6.2018 13.28 | Publicerad på svenska 13.6.2018 kl. 13.40
Pressmeddelande

Statsrådet fattade i dag ett principbeslut om en nationell strategi för bekämpning av miljöskador. Strategin ska bidra till beredskapen för bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor och för bekämpningsinsatsernas effekter i miljön. Man bör välja bekämpningsmetoder som inte medför onödig skada i naturen, utan som bidrar till att naturen återställer sig efter skada.

Antalet oljetransporter i Finlands havsområden är betydande också enligt internationella beräkningar. Till exempel de sjötransporter som hänför sig till Rysslands oljeexport har fyrdubblats åren 2000–2010, och de tankfartyg som rör sig på Finska viken kan transportera mer än 150 000 ton olja.

Arbetet med att bekämpa miljöskador baserar sig i Finland på samarbete mellan många myndigheter, inrättningar och affärsverk på stats-, kommun- och landskapsnivå. I bekämpningsarbetet används kombinationsfartyg som också används för många andra ändamål, men som har utrustats med tanke på oljebekämpning och delvis också bekämpning av fartygskemikalieolyckor. Också civilsamhällesorganisationer har en stor roll i bekämpningen. Frivilligas deltagande i bekämpningsarbetet sker dock alltid under myndigheternas ledning och ansvar och efter myndigheternas godkännande.

Finland förebygger och bekämpar miljöskador i samarbete med myndigheterna i de andra Östersjöstaterna. De finska myndigheterna strävar också efter att så snabbt som möjligt delta i bekämpning av utsläpp som sker inom grannstaternas område för att utsläppen ska kunna begränsas. I syfte att trygga bekämpningssamarbetet har Finland undertecknat såväl globala, regionala som bilaterala avtal inom ramen för vilka det regelbundet ordnas gemensamma övningar.

Alla myndigheter, företag och organisationer som deltar i bekämpningen har i bred utsträckning deltagit i beredningen av strategin.

Mer information:

Specialsakkunnig Magnus Nyström, tfn 0295 250 212, [email protected]