Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Årsskiftet medför ändringar i fastighetshandeln och det frivilliga försvaret

Puolustusministeriö 19.12.2019 14.08 | Publicerad på svenska 20.12.2019 kl. 13.39
Pressmeddelande

Vid ingången av 2020 träder en ny lag i kraft som förutsätter tillstånd för fastighetsköp i Finland för köpare utanför EU- och EES-området.

I och med reformen blir försvarsministeriet tillståndsmyndighet som behandlar tillståndsansökningarna och fattar beslut om tillstånden i hela Finland med undantag för Åland. I praktiken ska köpare utanför EU- och EES-området ansöka om tillstånd för fastighetsförvärvet antingen innan fastighetsköpet eller inom två månader efter det.

Syftet med tillståndsprocessen är inte att fördröja eller försvåra den utländska fastighetshandeln i Finland, men den ger vid behov staten möjlighet att ingripa i sådan fastighetsupphandling som kan anses äventyra den nationella säkerheten.

Samtidigt träder en ny lag om statens förköpsrätt i kraft. Enligt lagen har staten förköpsrätt i fråga om fastighetsaffärer som sker i den omedelbara närheten av strategiska objekt.  I praktiken inverkar lagen på en mycket liten del av fastighetshandeln i Finland.

Ändringar i den frivilliga försvarsutbildningen

Vid ingången av 2020 övergår givandet av frivillig militär utbildning till att bli en uppgift för Försvarsmakten. Försvarsutbildningsföreningen utvecklas som en organisation som ger utbildning som främjar kompetens för undantagsförhållanden och militär förmåga samt beredskaps- och säkerhetsutbildning.  Föreningen har också till uppgift att ordna verksamhet som presenterar försvaret i anknytning till beväringstjänsten.

Försvarsutbildningsföreningens utbildning utvecklas till en progressiv helhet som stöder Försvarsmaktens militära utbildning. För frivilliga reservister erbjuds i fortsättningen bättre möjligheter än tidigare att lära sig basfärdigheterna för en enskild militärperson och att skaffa sig ny kompetens, som kan leda till olika uppgifter i Försvarsmaktens trupper under undantagsförhållanden.

Som en ny uppgift för Försvarsutbildningsföreningen föreskrivs om ordnande av verksamhet som presenterar försvaret i anknytning till beväringstjänsten och denna verksamhet riktas till personer över 16 år som inte har fullgjort militärtjänst. För myndiga kvinnor som inte har fullgjort militärtjänst utvecklas en möjlighet att bekanta sig med den utbildning som ges i beväringstjänsten.

Ytterligare information

Vid försvarsministeriet ges ytterligare information om fastighetsköp av Anu Sallinen, tfn 0295 140 335
Webbplats: https://www.defmin.fi/sv/aktuellt/tillstand_for_fastighetskop_for_kopare_utanfor_eu-_och_ees-omradet

Ytterligare information om frivillig försvarsutbildning ges av Minnamaria Nurminen, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 140 602.